Brněnská zdravotnická škola ověřuje s budoucími chůvami nový trend v dalším vzdělávání dospělých

Brno - Na brněnské zdravotnické škole Merhautova vyvrcholí 25. června se skupinou osmi žen ověřování vzdělávacího programu pro dospělé, který dámám umožní věnovat se v další kariéře z pozice chůvy dětem. Jde o jeden z mnoha programů, které vznikají po celé ČR a účastníci mají při jejich pilotním ověřování zcela bezplatnou účast. 

Celoživotně se vzdělávat se dnes i v České republice pomalu stává nezbytností. V současné době probíhají a postupně se ukončují projekty, které se celoživotním vzděláváním zabývají, a mezi ně se řadí i projekt UNIV 3. Tento projekt využívá nový princip v českém vzdělávacím systému, a sice možnost vzdělávání v profesních kvalifikacích (dříve nazývaných dílčí kvalifikace). Vzdělávat se a skládat zkoušky v nich umožnilo přijetí zákona č. 179/2006 Sb.

Úplné kvalifikace v jednotlivých učebních oborech jsou rozděleny právě do těchto profesních kvalifikací (PK). Rozsah potřebných znalostí a dovedností pro získání certifikátu je pro každou PK dán standardem - je tedy přesně stanoven v „katalogu“ Národní soustava kvalifikací. Ten obsahuje už několik set takových PK a je průběžně stále doplňován. „Poptávka po vzdělávání mezi dospělými také roste. Pokud není nabízeno za přemrštěnou cenu, lidé se zájmem o vlastní rozvoj si ho dnes už dokážou vyhledávat. Škola jim však musí jít naproti tvorbou a nabídkou kurzů skutečně prakticky využitelných na trhu práce,“ říká Mgr. Lenka Řeháková, koordinátorka projektu UNIV 3 v Jihomoravském kraji.

Zájemci si tedy v kurzech UNIV 3 bezplatně doplňují potřebné kompetence jen v rozsahu dané profesní kvalifikace. Mohou při tom využít vše, co se během života neformálně naučili i mimo oficiální školský systém. V kurzech si pouze doplní znalosti potřebné pro získání certifikátu, a výrazně tak zlepší šance pro uplatnění na trhu práce. 

Vzdělávání pro kvalifikace „Chůva“

Toto vzdělávání patří rozhodně k velmi perspektivním. Účastníci kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky např. mohou po složení příslušné zkoušky získat osvědčení pro výkon chůvy pečující o předškolní děti v soukromé domácnosti podle pokynů rodičů, anebo si sami mohou založit domácí školku.

Podobný typ kurzu může pomoci k práci kategorii žen, které jsou buď nezaměstnané, anebo dělají jinou práci, než kterou by chtěly dělat. Absolventky se mohou uplatnit i jako chůvy pro dětské koutky a centra, která se rozvíjejí po celé ČR.

To se týká i jihomoravské metropole Brna. Právě zde v současné době vrcholí s prvními účastníky pilotní ověřování vzdělávacího programu Chůva pro dětské koutky. Závěrečná zkouška kurzu proběhne

25. června na SŠ Zdravotnické a VOŠ zdravotnické v ulici Merhautova. 

Zapojené školy a další vzdělávací instituce v projektu vzájemně spolupracují a ověřují mezi sebou vytvořené programy tak, aby je dokonale vyladily. Brněnská SŠ Zdravotnická a VOŠ zdravotnická v tomto případě ověřuje program, který v projektu UNIV 3 vytvořily partnerské školy v Mostě a Litomyšli (už 6. června jej závěrečnou zkouškou „odpilotovala“ také vzdělávací instituce CEARA, s.r.o., ve středočeském Nymburku). 

Bez větších problémů získala brněnská škola do kurzu Chůva pro dětské koutky osm účastnic, které se rekrutují z různých prostředí. Jejich odlišné motivace dobře odrážejí spektrum situací, v nichž dnes Češi do dalšího vzdělávání vstupují.

„Asi třetina účastnic přišla z databáze Úřadu práce. Druhá část pracuje v nejrůznějších volnočasových střediscích – nejsou zatím oficiálně na pozicích, kde by se staraly o děti, ale jejich zaměstnavatel stojí o to, aby si doplnily znalosti nebo i dílčí kvalifikaci,“ vysvětluje metodička dalšího vzdělávání na zdravotnické škole Merhautova Mgr. Jana Eliášová.

Další segment ve skupině účastnic tvoří zaměstnané ženy těsně předdůchodového věku, které uvažují, že by se po ukončení stávající profesní kariéry o děti začaly starat. Mezi účastnicemi jsou ovšem i mladé ženy na mateřské dovolené. „Výhled na získání práce v daném oboru je pro ně poměrně velký. Některé už mají i přislíbenu pracovní pozici,“ dodává Eliášová. 

Cílem pilotního kurzu (pro účastnice bezplatného) bylo ověřit jeho obsahovou stránku pro další využívání, což se plně podařilo. Škola však není v dané profesní kvalifikaci autorizovanou osobou, takže samotná závěrečná zkouška nebude zkouškou oficiální.

Nicméně se o kurz po jeho otevření mezi brněnskými ženami projevil značný zájem, a to přesto, že škola nedělala v tomto směru masivnější propagaci. To podle Eliášové vede školu k úvahám, zda se tématem autorizace nezabývat i zde. „Rozhodneme se, až kurz odpilotujeme,“ vysvětluje Eliášová.   

I na škole Merhautova, stejně jako na jiných středních odborných školách po celé ČR, se totiž během projektu UNIV 3 projevuje skutečnost, že kantoři - lektoři mají vzdělávání dospělých velice v oblibě. „Těšíme se na to, protože většinou se hlásí do kurzů lidé, kteří o to opravdu mají zájem. Když vás člověk při výkladu skutečně poslouchá, máte pocit, že je vaše práce k něčemu,“ usmívá se Jana Eliášová.

Realizace kurzů pro dospělé s sebou navíc nese pro školy i ekonomický efekt. Ve velké většině totiž disponují odbornými pedagogy i kapacitami a v projektu UNIV 3 se „pouze“ zdokonalují v potřebných souvisejících činnostech a nezbytném marketingu.

Nejpodstatnějším výstupem projektu totiž má být ten, že školy budou umět oslovit a najít klienty a samostatně využívat vše, co se naučily. Cílem řešitelů projektu z Národního ústavu pro vzdělávání Praha je především jeho dlouhodobý efekt i po skončení projektu.

Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:

PhDr. Helena Marinková, Ph.D., obsahová manažerka projektu UNIV 3, NÚV Praha, tel.: 274 022 311

Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavní manažerky pro PR projektu UNIV 3, tel.: 274 022 307

Mgr. Lenka Řeháková, koordinátor projektu UNIV 3 pro Jihomoravský kraj, tel.: 775 583 519

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Weilova 1271/6

102 00 Praha 10

Tel.: 274 022 111

www.nuv.cz