Témata

Rozvoj vzdělávání

Vzdělávání je založeno především na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana.

 

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání.  Do vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání dětí, žáků a studentů v rámci hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. N ovela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí na tzv.  podpůrná opatření. Tato opatření  pomohou překonávat jejich znevýhodnění – ať už se jedná o  děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné, nebo žáky (mimořádně) nadané.

 

Další vzdělávání / kvalifikace / uznávání vzdělání

Další vzdělávání probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání, resp. po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce. Další vzdělávání může být zaměřeno na různorodé spektrum vědomostí, dovedností a kompetencí důležitých pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě. 

 

Vzdělávání a trh práce

Absolvent školy, který vstupuje na trh práce, by měl být již v rámci vzdělávacího procesu připravován tak, aby byl dobře uplatnitelný, schopný pružně se adaptovat na nové podmínky, reagovat na nové tendence a trendy a aby byl připraven dále se rozvíjet a vzdělávat. K tomu je ovšem nezbytné dobře fungující propojení mezi sférou vzdělávání a světem práce, umožňující školskému systému reagovat na měnící se požadavky a potřeby trhu práce. Přitom je důležité, aby vazba byla oboustranná a komunikace mezi sférou práce a sférou vzdělávání byla funkční a efektivní.

 

Nová závěrečná zkouška

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

 

Ústavní výchova a preventivně výchovná péče

Činnosti NÚV se v rámci ústavní výchovy a preventivně výchovné péče aktuálně zaměřují především na: Tvorbu a inovaci standardů kvality péče o děti v zařízeních ÚV/OV a SVP;  Tvorbu a inovaci speciálních standardů kvality (např. pro ambulantní SVP);  Metodickou podporu a vzdělávání ke standardům kvality;  Mapování vzdělávacích potřeb a realizace vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ÚV/OV a SVP;  Výzkumnou činnost v oblasti ústavní výchovy a preventivně výchovné péče;  Sledování českých a mezinárodních trendů v systémech náhradní výchovy;  Pořádání konferencí a odborných setkání;  Podílení se na tvorbě legislativních, koncepčních a metodických dokumentů 

 

Primární prevence

Činnosti NÚV se v rámci primární prevence rizikového chování zaměřují především na spolupráci, koordinaci a realizaci pravidelných setkání metodiků prevence z pedagogicko-psychologických poraden a krajských školských koordinátorů prevence, dále na výzkumnou činnost v oblasti školské prevence a vzdělávací činnost v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Další oblastí činnosti jsou pracovní skupiny, které se zaměřují na specifická témata, a také certifikace programů primární prevence.