Vzdělávání a trh práce

Absolvent školy, který vstupuje na trh práce, by měl být již v rámci vzdělávacího procesu připravován tak, aby byl dobře uplatnitelný, schopný pružně se adaptovat na nové podmínky, reagovat na nové tendence a trendy a aby byl připraven dále se rozvíjet a vzdělávat. K tomu je ovšem nezbytné dobře fungující propojení mezi sférou vzdělávání a světem práce, umožňující školskému systému reagovat na měnící se požadavky a potřeby trhu práce. Přitom je důležité, aby vazba byla oboustranná a komunikace mezi sférou práce a sférou vzdělávání byla funkční a efektivní.

Analýzy a data NÚV

Informační systém Infoabsolvent.cz

aktuální vzdělávací nabídka škol, videoukázky oborů, data o uplatnění absolventů (nezaměstnanost, podíly a počty nově přijatých a absolventů, využití vzdělání apod.)

THE NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPE


NÚV zajišťuje monitoring potřeb trhu práce a poskytuje tak potřebnou zpětnou vazbu počátečnímu i dalšímu vzdělávání. Zajišťuje přístup k informacím z oblasti trhu práce a vzdělávání v rámci Informačního systému o uplatnění absolventů na trhu práce (www.infoabsolvent.cz) MŠMT, KÚ, ÚP ČR, školám, žákům a jejich rodičům, zaměstnavatelům. 

Dále vytváří analytické podklady pro MŠMT k problematice koordinace vzdělávání a potřeb trhu práce jako podklad pro koncepční a strategické rozhodování.