Usnadnění přechodu absolventů na trh práce

V současné době je každý obor vymezen příslušným RVP pro celé období vzdělávání (tj. až 4 roky), to musí respektovat i školní vzdělávací programy. 

Požadavky zaměstnavatelů na kompetence absolventů se mění rychleji, než je cyklus změn rámcových vzdělávacích programů, stejně tak se rychle proměňují potřeby trhu práce.

Zatímco RVP by měl být i nadále stabilnější dokument obsahující  odborný základ,  flexibilní složku by řešilo propojení s profesními kvalifikacemi NSK, která ze své podstaty pružněji reagují na potřeby trhu práce i  dynamiku změn technologií.


Vzhledem k tomu se navrhuje:

  • propojit RVP s kvalifikačními a hodnoticími standardy NSK, a tím i počáteční vzdělávání s měnícími se potřebami trhu práce.

Národní soustava kvalifikací disponuje relativně flexibilním systémem návrhu a schvalování profesních kvalifikací. Sektorové rady, nezávislá a zaměstnavateli organizovaná sdružení odborníků, analyzují profesní a kvalifikační potřeby v sektoru, navrhují strukturu kvalifikací a vytvářejí kvalifikační a hodnoticí standardy jednotlivých profesních kvalifikací. Dosud byly profesní kvalifikace primárně určené pouze pro certifikaci výsledků dalšího vzdělávání, cílem však bylo jejich následné využití v počátečním odborném vzdělávání. Důvodem k tomu je zvýšení relevance počátečního vzdělávání k potřebám zaměstnavatelů, a tedy zvýšení uplatnitelnosti absolventů. Využívání synergií počátečního odborného vzdělávání a NSK by dále přispělo ke zvýšení atraktivity odborného vzdělávání např. možností získat doplňkové kvalifikace požadované zaměstnavateli. V neposlední řadě by usnadnilo situaci žákům neúspěšným u závěrečných nebo maturitních zkoušek tím, že by byli připraveni získat alespoň profesní kvalifikaci uplatnitelnou na trhu práce. 

V RVP pro obory vzdělání s výučním listem bude určena návaznost na příslušné kvalifikace NSK. V oborech vzdělání kategorie M s maturitní zkouškou – kde to bude možné (tj. budou existovat odpovídající profesní kvalifiakce NSK na úrovni EQF 4) – bude rovněž určena návaznost na kvalifikace NSK. V ostatních případech budou moci absolventi, kteří nebudou pokračovat v terciárním vzdělávání, získat profesní kvalifikaci zpravidla na úrovni EQF 5 dalším studiem.

RVP bude svázáno s konkrétními profesními kvalifikacemi volně, tzn. že nově vznikající nebo novelizované profesní kvalifikace budou moci být přiřazovány k RVP, aniž by se RVP nějak měnil. K RVP se širokým odborným základem bude přiřazeno zpravidla více profesních kvalifikací a teprve škola rozhodne podle svých podmínek, spolupráce se zaměstanvateli a zájmu žáků, kterou zapracuje do svého ŠVP. Zatímco životnost RVP se předpokládá v horizontu střednědobém (5–10 let), životnost profesních kvalifikací může být v případě rychle se rozvíjejících sektorů hospodářství výrazně kratší (1–2 roky). Průběžné přiřazování profesních kvalifikací tak umožní udržet počáteční odborné vzdělávání relevantní k potřebám trhu práce.

Vzdělávání bude i nadále ukončováno závěrečnou, resp. maturitní zkouškou, po jejímž úspěšném složení žák získá výuční list, resp. vysvědčení o maturitní zkoušce pro obor, pro který bude zpracován RVP, a kvalifikaci, která bude uvedena v ŠVP. Žák tedy nezíská osvědčení o profesní kvalifikaci (ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb.), ale výuční list, resp. vysvědčení o maturitní zkoušce (ve smyslu školského zákona), jehož součástí bude soupis profesních kompetencí příslušné profesní kvalifikace.