Ústavní výchova a preventivně výchovná péče

Činnosti NÚV se v rámci ústavní výchovy a preventivně výchovné péče aktuálně zaměřují především na:

  • Tvorbu a inovaci standardů kvality péče o děti v zařízeních ÚV/OV a SVP
  • Tvorbu a inovaci speciálních standardů kvality (např. pro ambulantní SVP)
  • Metodickou podporu a vzdělávání ke standardům kvality
  • Mapování vzdělávacích potřeb a realizace vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ÚV/OV a SVP
  • Výzkumnou činnost v oblasti ústavní výchovy a preventivně výchovné péče
  • Sledování českých a mezinárodních trendů v systémech náhradní výchovy
  • Pořádání konferencí a odborných setkání
  • Podílení se na tvorbě legislativních, koncepčních a metodických dokumentů 

AKTUALITY:

PROBĚHLA KONFERENCE PREVENCE V KONTEXTU ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY

Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy uspořádal dne 7. 11. 2017 konferenci s názvem PREVENCE V KONTEXTU ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY.

Konference se věnovala tématům prevence v souvislosti s ústavní a ochrannou výchovou a preventivně výchovnou péčí z různých úhlů pohledu. Příspěvky byly jak z pole akademické půdy, tak také z praxe. Byly zaměřeny zejména na prevenci umístění dětí do zařízení a prevenci rizikového chování mimo jiné právě u dětí, které jsou již v zařízeních umístěny. Zúčastnilo se jí 180 posluchačů a přednášejících. Příspěvky se dotýkaly práce s rodinným systémem (jako prevence umístění nebo prevence opakovaného umístění) nebo role vztahu pro jakékoliv preventivní působení. Dále byly např. představeny prezentace na téma prevence rizikového chování, a to nejen v souvislosti s legislativními změnami (např. v oblasti testování dětí na přítomnost návykových látek v těle), ale také s prvky efektivní primární prevence. SBORNÍK Z KONFERENCE BUDE K DISPOZICI V PRŮBĚHU LEDNA NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. Prezentace přednášejících, kteří dali souhlas s publikováním, jsou k dispozici zde.

Děkujeme všem za účast a budeme se těšit na společné setkání v následujících letech!

Poster - Analýza činností a programů v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Cílem této sondy bylo kvalitativní analýzou dospět k základní kategorizaci činností a programů napříč typy zařízení a nastavit základní oblasti, ve kterých by měla být definována kritéria kvality. Výsledky analýzy by měly mimo jiné sloužit jako východisko pro tvorbu speciálních standardů a zároveň jako podklad pro rozhodovací procesy o zřizování či posilování nebo naopak utlumování jednotlivých služeb. V této fázi mapujeme variabilitu a diverzitu programů a činností a sledujeme mechanismus jejich průběhu, roli a význam, jaký mají pro život dětí v dětských domovech.

Poster - Mapování činnosti ambulantních středisek výchovné péče

Cílem šetření bylo zmapovat  personální obsazení a kvalifikaci pracovníků ve vztahu k činnostem SVP, klientelu, se kterou zaměstnanci pracují, témata, kterým se při práci s klienty věnují, obsah a rozsah jednotlivých činností (poradenská, výchovně vzdělávací, metodická, diagnostická, terapeutická) a formy práce.

Poster - Psycholog v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

V rámci mapování pozice psychologa v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy nás zajímaly následující oblasti: dosažené vzdělání, zaměření terapeutického výcviku a absolvované kurzy psychologů, kteří s dětmi v zařízeních pracují; zkušenosti v oboru psychologa i v oblasti ústavní a ochranné výchovy; forma spolupráce se zařízením; rozsah a náplň práce psychologa; oblast podpory, potřeb a pracovních podmínek psychologů v daných zařízeních.

 


STANDARDY KVALITY PÉČE O DĚTI

Standardy kvality péče vycházejí z více než dvouleté práce pracovní skupiny a širšího konzultačního fóra. Dne 23. 3. 2015 byly tyto standardy schváleny jako  Metodický pokyn MŠMT (Metodický pokyn, kterým se stanoví standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči č.j. MSMT-5805/2015) a zde publikované standardy jsou plně v souladu s metodickým pokynem. Standardy ke stažení ZDE.

 

STANDARDY KVALITY PRO SVP

V průběhu roku 2017 probíhá pravidelné setkávání pracovní skupiny ke standardům kvality pro ambulantní střediska výchovné péče (SVP), jejíž činnost koordinuje Národní ústav pro vzdělávání. Standardy kvality pro ambulantní SVP navážou na proces nastavování a zvyšování kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče počínající již vytvořenými Standardy kvality péče o děti v těchto zařízeních.