Systém výkaznictví preventivních aktivit

Banner ad_600x60.jpg

Systém se naléza na webové adrese www.preventivni-aktivity.cz

Technickou podporu a řešení problémů zajišťuje NÚV na e-mailové adrese vykazy.prevence@nuv_cz

   

Pro usnadnění práce jsme pro vás připravili 3 instruktážní videa:

  

Jednotný on-line systém vykazování preventivních aktivit je umístěný na samostatných webových stránkách www.preventivni-aktivity.cz. Na jeho rozvoji a uvádění do praxe spolupracuje Národní ústav pro vzdělávání, Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se v podstatě o elektronický výkaz sloužící automatické předávání dat o realizovaných preventivních aktivitách každé školy, které do výkazu zanese nejčastěji školní metodik prevence a s generovanými údaji poté může pracovat poradna či kraj.

Smyslem vytvoření a podpory on-line systému jednotné evidence preventivních aktivit realizovaných na českých školách je sjednotit obsah, objem a způsob sledování realizovaných preventivních aktivit, zavést jednotnou podobu výkazů o preventivních aktivitách a poskytnout školám účinný nástroj pro (auto)evaluaci realizovaných aktivit.

Mezi hlavní cíle a přínosy zavádění on-line systému výkaznictví preventivních aktivit patří ulehčení práce školním metodikům prevence a metodikům prevence z pedagogicko-psychologických poraden, zjednodušení vyplňování i zpracování dat o naplňování školních preventivních programů a možnost porovnatelnosti dat napříč okresy a kraji v České republice.

První rok ostrého provozu si systém výkaznictví odbyl v roce 2016. Na začátku roku byl založen e-mailový helpdesk vykazy.prevence@nuv_cz, který provozuje NÚV. Pracovníci NÚV museli řešit několik desítek dotazů a drobných problémů, celkově ale proběhl první rok provozu systému dobře a bez větších komplikací. Národní ústav pro vzdělávání rovněž zajišťuje správu přístupových účtů všem uživatelům, kteří do systému vstupují. Nejintenzivnější provoz zažil systém výkaznictví v průběhu června a začátku července, protože docházelo k hromadnému vkládání dat od pracovníků jednotlivých škol za školní rok 2015/2016.

Systém výkaznictví byl v průběhu roku 2016 propagován při různých příležitostech, např. na květnové konferenci MŠMT, na metodickém setkání krajských školských koordinátorů prevence v červnu a v říjnu, na poradách ředitelů PPP nebo na listopadové konferenci PPRCH 2016 v Praze.

K usnadnění používání systému výkaznictví pro nové uživatele byla vytvořena návodná instruktážní videa, která byla zveřejněna na webových stránkách NÚV a zaslána školním metodikům prevence a metodikům prevence z pedagogicko-psychologických poraden. Vedle návodných videí a nápovědy umístěné přímo v systému fungoval po celou dobu též e-mailový a telefonický helpdesk.

V průběhu roku 2016 byly postupně spuštěny celkem tři nové úrovně přístupu pro jednotlivé kategorie pracovníků v systému primární prevence. Jádrem systému je dotazník rozdělený na 7 tematických částí, který vyplňuje škola (resp. zpravidla školní metodik prevence). Data sesbíraná od škol se v generované formě dostávají do PPP příslušným metodikům prevence. Souhrnné informace o sesbíraných datech se potom za jednotlivé poradny v kraji agregují a samostatný přístup k nim mají krajští školští koordinátoři prevence. Souhrnná data za jednotlivé kraje a celou ČR dohromady se pak zobrazují MŠMT, konkrétně pracovníkům Oddělení prevence. Moduly pro speciální přístupy na jednotlivých úrovních podle požadavků plynoucích z pozice jednotlivých článků v hierarchické pyramidě byly vždy nejprve navrženy ze strany NÚV a ve spolupráci s danými pracovníky pilotovány a připomínkovány, aby co nejlépe odpovídaly potřebám praxe.

Na závěr roku 2016 se uskutečnila systematická evaluace dosavadních kroků a aktuálního stavu systému výkaznictví. Pracovníci ze všech úrovní, kteří systém výkaznictví používají, tj. školní metodici prevence, metodici prevence z pedagogicko-psychologických poraden, krajští školští koordinátoři prevence a pracovníci Oddělení prevence MŠMT, vyjádřili spokojenost s aktuálním stavem a pokrokem, který byl v roce 2016 učiněn. Zároveň ale zůstává i nadále několik technických i obsahových bodů, ke kterým jsou z terénu připomínky a podněty na úpravy.

Pokračování podpory a rozvoje on-line systému výkaznictví preventivních aktivit předpokládáme také v roce 2017. Na základě uskutečněné evaluace a sběru zpětných vazeb shromáždili pracovníci NÚV řadu podnětů pro další úpravy a rozvoj systému výkaznictví jak po technické stránce, tak i obsahové stránce (reformulace otázek, zestručnění dotazníku). Tyto podněty plánujeme řešit v první polovině roku 2017, kdy bude ve spolupráci s MŠMT a dalšími odborníky zřízena pracovní skupina pro revizi systému a povede se diskuse o zanesení konkrétních změn a úprav tak, aby byl výkaz pro školy stručnější, jasnější a pro uživatele jednodušší na vyplňování.

Celý on-line systém výkaznictví preventivních aktivit je v současné době ze strany MŠMT dobrovolný. To znamená, že se do něj jednotlivé školy mohou nebo nemusí zapojit, záleží zejména na domluvě s poradnou. V systému výkaznictví je aktuálně nahráno 5119 základních a středních škol, ale aktivně do systému přistupuje 1134 registrovaných škol. Za školní rok 2015/2016 se shromáždily data celkem za 893 výkazů ze škol po celé České republice. Jedním z témat pro rok 2017 tak zůstává i další propagace systému a motivace zbylých škol, aby začaly tuto možnost také využívat.

Systém výkaznictví byl v listopadu 2016 prezentován na XIII. ročníku konference PPRCH (www.pprch.cz). Prezentaci z konference si můžete stáhnout zde - Prezentace SV PPRCH 2016.pdfDalší infromace včetně ukázky systému naleznete také v prezentaci z května 2016 - Prezentace_system_vykaznictvi.pdf.

Podpora a rozvoj jednotného systému výkaznictví preventivních aktivit v roce 2017 (zpráva) - více čtěte zde