Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání.  Do vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tento zákon byl novelizován v roce 2015 pod č. 82/2015.

 

Návrh pojetí revizí RVP – všeobecné vzdělávání

Návrh pojetí revizí RVP se týká předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, vzdělávání v gymnáziích a všeobecného vzdělávání v středním odborném ...

Návrh pojetí revizí RVP – odborné vzdělávání

Návrh na předpokládané změny v kurikulu odborného vzdělávání.

 

Návrh pojetí revizí RVP – informatika a ICT

Návrh pojetí revizí RVP v oblasti informatiky a informačních a komunikačních technologií


Rámcové vzdělávací programy stanoví zejména:

  • konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů
  • podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Rámcové vzdělávací programy musí odpovídat nejnovějším poznatkům:

  • vědních disciplín, jejichž základy a praktické využití má vzdělávání zprostředkovat, a
  • pedagogiky a psychologie o účinných metodách a organizačním uspořádání vzdělávání přiměřeně věku a rozvoji vzdělávaného.

Podle těchto hledisek budou rámcové vzdělávací programy také upravovány. Tvorbu a oponenturu rámcových vzdělávacích programů zajišťují příslušná ministerstva prostřednictvím odborníků vědy a praxe, včetně pedagogiky a psychologie.

Rámcové vzdělávací programy vydává ministerstvo po projednání s příslušnými ministerstvy.


Na základě rámcových vzdělávacích programů a pravidel v nich stanovených si jednotlivé školy vytvářejí své realizační programové dokumenty – školní vzdělávací programy. 

Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro nějž je vydán rámcový vzdělávací program, musí být v souladu s tímto rámcovým vzdělávacím programem.

Obsah vzdělávání může být ve školním vzdělávacím programu uspořádán do předmětů nebo jiných ucelených částí učiva (například modulů).

Školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro nějž není vydán rámcový vzdělávací program, stanoví zejména konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání, podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání, včetně podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, označení dokladu o ukončeném vzdělání, pokud bude tento doklad vydáván. Dále stanoví popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání v konkrétní škole nebo školském zařízení uskutečňuje.

Školní vzdělávací program vydává ředitel školy nebo školského zařízení. Školní vzdělávací program ředitel školy nebo školského zařízení zveřejní na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení; do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.


Inovace rámcových vzdělávacích programů (RVP) je jedním z hlavních úkolů NÚV.

V oblasti všeobecného vzdělávání NÚV připravuje inovace všech částí RVP PV, RVP ZV a RVP pro gymnázia s důrazem na navržení systému cyklických revizí kurikula. Prioritou NÚV je nadále i metodická podpora škol při úpravách školních vzdělávacích programů, při modernizaci výuky a realizaci aktuálních témat vzdělávání.

V oblasti počátečního a dalšího odborného vzdělávání je připravuje NÚV inovace rámcových vzdělávacích programů pro obory středního vzdělávání. Jedním z východisek je užší propojení NSK s počátečním odborným vzděláváním a uplatnění NSK v kurikulárních dokumentech s cílem zvýšení relevance odborného vzdělávání požadavkům trhu práce.


Školský zákon ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017