RVP pro předškolní vzdělávání

V této rubrice naleznete Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Konkretizované očekávané výstupy, další metodickou pomoc pro učitelky a učitele a informaci o procesu inovací RVP PV.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV)

Od 1. září 2007 zahájily všechny mateřské školy vyučování podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) vytvořených v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Inovace RVP PV a RVP ZV

Následující text informuje o průběhu tohoto dlouhodobého koncepčního úkolu.

 

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV

Konkretizované očekávané výstupy jsou vloženy jako příloha č. 1 do RVP PV na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30. 3. 2012, č.j.: MSMT-12963/2012-22. Mají napomoci pedagogům při naplňování vzdělávacích cílů stanovených RVP PV.

 

Metodická pomoc učitelům

Vedle konkretizovaných očekávaných výstupů vznikala v průběhu implementace kurikulární reformy řada metodických materiálů na pomoc ředitelům a učitelům mateřských škol. Tyto materiály naleznete v této rubrice.