RVP pro střední odborné vzdělávání

K 1. září 2020 se vydávají aktualizované rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání.

Aktualizované rámcové vzdělávací programy jsou zveřejněny na webových stránkách EDU.CZ.

Podrobnější informace, včetně povinností pro střední odborné školy, jsou uvedeny na webových stránkách MŠMT.

Přehled dobíhajících RVP SOV


Opatření ministra, kterými se mění matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání – prosinec 2017: opatření mění vzdělávací oblast Matematické vzdělávání v RVP některých oborů středního odborného vzdělávání, navazují na opatření ministra č. 1 až č. 4 z června 2017.

  • Opatření č. 5 – dodatek k RVP pro obory vzdělání kategorie M a L0 s týdenní hodinovou dotací matematického vzdělávání 10 a více vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání 
  • Opatření č. 6  dodatek k RVP pro obory vzdělání kategorie H s týdenní hodinovou dotací matematického vzdělávání 4 a více vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání
  • Opatření č. 7  dodatek k RVP pro obory vzdělání kategorie L5 s týdenní hodinovou dotací matematického vzdělávání 6 vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání
  • metodická sdělení

Opatření ministra, kterými se mění RVP oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří – červen 2017: úprava příslušných RVP navazuje jednak na novelizaci školského zákona ve vztahu k vymezení počtu a obsahu zkoušek společné části a profilové části maturitní zkoušky počínaje školním rokem 2020/2021 (zákon č. 178/2016 Sb.), jednak na vydání nařízení vlády č. 445/2016 Sb., kterým se stanoví obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb. 

Opatření ministryně k úpravám RVP SOV – srpen 2016: opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání. Změna se týká vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a to v důsledku novely školského zákona č. 82/2015 Sb. Školy upraví své ŠVP nejpozději do 1. září 2017.

Změna RVP – září 2015

Dodatkem k RVP pro obor vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie  se mění minimální počet hodin matematického vzdělání z 8 na 10 hodin po dobu vzdělávání. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2015, počínaje 1. ročníkem vzdělávání.

Přehled dalších změn RVP


Metodiky tvorby ŠVP SOV

Zde se můžete seznámit s metodickými doporučeními pro tvorbu ŠVP, jež byly vyvinuty a v praxi ověřeny v projektu Kurikulum S.

Další důležité informace pro školy

Informace zde zveřejněné se týkají podrobností vzdělávání ve středním odborném vzdělávání. 


 

Dobíhající učební dokumenty

Na těchto webových stránkách jsou vystaveny učební dokumenty, podle kterých se ve středním odborném školství vyučovalo před zavedením rámcových vzdělávacích programů (kromě učebních dokumentů schválených pro jednotlivé školy).

Dobíhající učební osnovy pro SOV

Na těchto webových stránkách jsou vystaveny učební osnovy, podle kterých se ve středním odborném školství vyučovalo před zavedením rámcových vzdělávacích programů (kromě učebních dokumentů schválených pro jednotlivé školy).