OBLASTI

Vzdělávací oblasti jsou organizační jednotky pro rozdělení obsahového jádra všeobecného vzdělávání a očekávaných výsledků učení. Každá vzdělávací oblast integruje různě širokou část všeobecného vzdělávání a pokládá tak základy k pozdější specializaci a kariérnímu rozhodování. Otevírá tak cestu k navazujícímu vzdělávání a učení. Vzdělávací oblasti je nutno chápat v jejich celistvosti, je důležité rozvíjet vzájemné vazby i vazby ke klíčovým kompetencím a obecným cílům. Vzhledem k tomu je koncipována i vzdělávací oblast věnovaná průřezovým projektům, jejímž zásadním cílem je právě integrace.  

Integrované učení umožňuje formou projektů, které jsou zaměřeny na nějaké téma, využít zkušeností a poznatků získaných v rámci různých vzdělávacích oblastí. RVP vymezuje v učebním plánu čas pro tento typ projektů přesahujících hranice vzdělávacích oblastí a žáci si tak mohou  uvědomit interdisciplinární vztahy a vazby. RVP se tak stává více koherentní (propojené) a pro žáky smysluplné. Projekty také mohou poskytovat přidanou hodnotu, co se týká spolupráce s partnery mimo školu, kteří jsou schopni nabídnout  podporu  a obohacující  zkušenosti pro zapojení žáků do širšího sociálního prostředí.

RVP vymezuje následující vzdělávací oblasti všeobecného vzdělávání:

Český jazyk Žáci studují, využívají a mají rádi jazyk a literaturu. Komunikují orálně, vizuálně nebo písemně. 

Cizí jazyky Žáci se učí komunikovat v cizím jazyce, rozvíjejí svou kapacitu učit se cizí jazyky a objevují jiný pohled na svět než je jejich vlastní. 

Matematika a její aplikace Žáci objevují kvantitativní vztahy, prostor a data a učí se tyto vztahy vyjádřit. 

Informatika a ICT Žáci … 

Člověk a příroda Žáci objevují, jak funguje přírodní fyzický svět a přírodní vědy jako takové. Učí se participovat jako kritičtí, informovaní a odpovědní občané ve světě, kde věda hraje významnou roli.

Člověk a technika Žáci …

Člověk, jeho osobnost a zdraví Žáci se učí o zdravém životě jedince i společnosti ve všech jeho kontextech.

Člověk a společnost Žáci objevují, jak funguje společnost a jak mohou participovat jako kritičtí, informovaní a odpovědní občané.

Člověk ekonomika a svět práce Žáci se učí jak být inovativním producentem výrobků a služeb a zároveň odpovědným spotřebitelem.

Umění a kultura Žáci objevují a komunikují ideje týkající se fantazie, smyslových vjemů, pocitů, myšlenek prostřednictvím různých způsobů tvůrčí práce. 

Průřezové projekty Žáci uplatňují klíčové kompetence a integrují poznání z různých vzdělávacích oblastí při řešení projektů.