VIZE

Vizí celého pojetí je poskytnout všem skupinám populace rovné příležitosti ke vzdělávání, které jim umožní získat a rozvíjet kompetence potřebné pro uplatnění v osobním, občanském i pracovním životě.

Vize zdůrazňuje environmentální, sociální i ekonomický aspekt přínosu vzdělávání a  soustřeďuje se na podporu:

osobního rozvoje

Vzdělávání by mělo umožnit každému člověku rozvíjet se po celý život podle svých schopností a zájmů a usilovat o své uplatnění ve všech sférách života. Mělo by mu zprostředkovat vědomí jedinečnosti vlastní osobnosti bez pocitů ohrožení či vlastní nadřazenosti ve společnosti různých národů, jazyků a kultur.

sociální soudržnosti a aktivního občanství

Vzdělávání by mělo být jednou z nejvýznamnějších integrujících sil posilujících sociální soudržnost společnosti a environmentální odpovědnost, a to nejenom předáváním sdílených hodnot a společných tradic. Vzdělávání může podstatně vyrovnávat životní příležitosti, omezovat vytlačování znevýhodněných skupin na okraj společnosti a tím přispívat k její stabilizaci. Může také významně přispět ke vzdělávání soudných, kritických a nezávisle myslících občanů s vědomím vlastní důstojnosti a s respektem k právům a svobodám ostatních, kteří mohou rozvíjet demokracii a občanskou společnost.

zaměstnatelnosti

Vzdělávání by mělo přispívat ke zvyšování zaměstnatelnosti, tzn. schopnosti nalézat zaměstnání nebo podnikat nebo se jinak uplatňovat na trhu práce (např. dobrovolnické aktivity), a to nejen v ČR, ale také v zahraničí – zejména v Evropě. To vyžaduje orientovat všeobecné i odborné vzdělávání na průběžné zvyšování flexibility a adaptability člověka, na jeho tvořivost a iniciativu, na samostatnost a odpovědnost. Zároveň by mělo otevírat prostor pro inovace a podnikání.