PODKLADOVÉ ANALYTICKÉ STUDIE

Aktuální verze zpracovaných podkladových studií k jednotlivým vzdělávacím oblastem. Cílem je charakterizovat stávající stav realizovaného a výsledného kurikula v dané oblasti, zachytit zahraniční trendy a formulovat návrhy na změny, jsou-li potřebné.

Všeobecné vzdělávání

Předškolní vzdělávání     Předškolní vzdělávání
Základní vzdělávání 1. stupeň   Revize RVP - 1. stupeň ZŠ
2. stupeň    
Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk, komunikační a slohová výchova
Cizí jazyky
Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace
Člověk a příroda Fyzika
Člověk a svět práce Člověk a technika
Člověk a zdraví Člověk a zdraví
Průřezová témata   Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana a Člověk v demokratické společnosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Environmentální výchova
Mediální výchova
Související témata   Společné vzdělávání v RVP
Porovnání segmentů kurikul Finska a ČR vzhledem k žákům se SVP

Odborné vzdělávání

Obory středního vzdělávání Skupiny  oborů odborného vzdělávání 68 Právní činnost
69 Osobní a provozní služby
37 Doprava
75, 78 Pedagogika, sociální péče, lyceum
82 Umění
65 Gastro
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
31 Textilní výroba a oděvnictví
66 Obchod a marketing
29 Potravinářství
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
33 Zpracování dřeva
36 Stavebnictvi
18 Informační technologie
34 Polygrafie
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
23 Strojírenství
34 Polygrafie PŘÍLOHY
26 Elektrotechnika
39 Speciální a interdisciplinární obory
28 Chemie silikátů
39 Speciální a interdisciplinární obory PŘÍLOHY
28 Technická chemie
63, 64 Ekonomika a administrativa
53, 78 Zdravotnictví a Zdravotmické lyceum
41 43 Zemědělství

k dokumentům se můžete vyjádřit v diskuzním fóru