OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY

V rámci každé vzdělávací oblasti a jí příslušných obsahových okruhů budou formulovány očekávané výsledky učení, které vyjadřují, co se od žáků očekává, že budou znát, umět  a budou schopni dělat. Mají zpravidla podobu vědomostí, dovedností a kompetencí, které se demonstrují v činnosti a jednání žáků.  .

Přehled očekávaných výsledků učení žáků ve všech vzdělávacích oblastech je chápán jako evaluační standard na národní úrovni.

Předpokládáme, že očekávané výsledky učení budou formulovány jako tzv.“vlastní“, které se vztahují přímo k dané vzdělávací oblasti a jejím obsahovým okruhům a dále jako očekávané výsledky učení tzv. „průřezové“, které se vztahují k příslušným klíčovým kompetencím. Tyto výsledky učení se promítají do všech relevantních vzdělávacích oblastí a zejména jsou rozvíjeny prostřednictvím průřezových projektů.  

Uzlové body vzdělávací dráhy

Očekávané výsledky učení budou formulovány v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí jako vývojová kontinua pro jednotlivé uzlové body vzdělávací dráhy, tzn.:

  • PV před vstupem do základního vzdělávání
  • ZV3 3. ročník základního vzdělávání
  • ZV5 5. ročník základního vzdělávání
  • ZV7 7. ročník základního vzdělávání
  • ZV9 9. ročník základního vzdělávání
  • SV_E výstup oboru středního odborného vzdělávání kategorie E, Evropský kvalifikační rámec (EQF), stupeň 2
  • SV_H výstup oboru středního odborného vzdělávání kategorie H, Evropský kvalifikační rámec (EQF), stupeň 3
  • SV_K,L0,M, (L5) výstup oborů gymnázií a oborů středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou, Evropský kvalifikační rámec (EQF), stupeň 4

Metodická podpora

Bude zaměřena na doporučení učebních činností, které  umožní žákům dosahovat požadovaných výsledků učení a na doporučení způsobů ověřování a hodnocení těchto výsledků učení.