POJETÍ A RÁMEC

Návrh pojetí revizí RVP se týká předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, vzdělávání na gymnáziích a všeobecného vzdělávání ve středním odborném vzdělávání.

VIZE

Vizí celého pojetí je poskytnout všem skupinám populace rovné příležitosti ke vzdělávání, které jim umožní získat a rozvíjet kompetence potřebné pro uplatnění v osobním, občanském i pracovním životě.

 

RÁMEC

RVP a kurikulární dokumenty jsou zaměřeny na rozvoj obecných cílů vzdělávání. Ty jsou naplňovány klíčovými kompetencemi, které sytí příslušné vzdělávací oblasti.

 

CÍLE

Posláním RVP/KD je umožnit, aby každé dítě/žák/žákyně mělo možnost rozvíjet čtyři základní cíle, které se promítají do celého procesu vzdělávání:  -učit se být;  -učit se žít s ostatními;  -učit se poznávat;  -učit se pracovat a jednat.

 

KOMPETENCE

Klíčové kompetence, s kterými se pracuje v RVP, jsou koncipovány na základě Evropského rámce klíčových kompetencí. Žáci využívají klíčové kompetence v osobním životě , učení i práci a k tomu, aby se projevovali jako aktivní členové své komunity.

 

OBLASTI

Vzdělávací oblasti jsou organizační jednotky pro rozdělení obsahového jádra všeobecného vzdělávání a očekávaných výsledků učení. Každá vzdělávací oblast integruje různě širokou část všeobecného vzdělávání a pokládá tak základy k pozdější specializaci a kariérnímu rozhodování. Otevírá tak cestu k navazujícímu vzdělávání a učení. Vzdělávací oblasti je nutno chápat v jejich celistvosti, je důležité rozvíjet vzájemné vazby i vazby ke klíčovým kompetencím a obecným cílům. Vzhledem k tomu je koncipována i vzdělávací oblast věnovaná průřezovým projektům, jejímž zásadním cílem je právě integrace.  

 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY

V rámci každé vzdělávací oblasti a jí příslušných obsahových okruhů budou formulovány očekávané výsledky učení, které vyjadřují, co se od žáků očekává, že budou znát, umět  a budou schopni dělat. Mají zpravidla podobu vědomostí, dovedností a kompetencí, které se demonstrují v činnosti a jednání žáků.  .

 

KONSTRUKCE RVP/KD

Principy, na nichž je plánování RVP založeno, se vztahují k tomu, jak je kurikulum vytvářeno na národní úrovni, ale promítají se  i do jeho implementace na školní úrovni a jsou aplikovatelné na vzdělávání každého žáka.

 

HODNOTY

Hodnoty jsou ideje o tom, co je důležité a žádoucí. Hodnoty se staly v procesu socializace lidí tím,  čeho si váží a oceňují je jako takové. Jsou vyjadřovány způsobem myšlení a jednání  v každodenním životě, promítají se tedy do RVP, ale jsou zejména součástí každodenního kurikula  (individuální hodnoty a hodnoty školy jako instituce), tzn. celkové kultury a prostředí každé školy. 

 

Své otázky a návrhy k pojetí revizí RVP můžete zveřejnit v obecné diskuzi k revizím.