ZÁMĚR, DŮVODY A CÍLE

Rámcové vzdělávací programy jsou dokumenty, které je nutné po určitém čase podrobit revizi. Změny, které se ve společnosti odehrávají, měnící se sociální, ekonomické a politické, ale i přírodní podmínky, proměny deklarovaných hodnot a sdílené kultury je potřebné promítat souběžně do všech RVP, které vymezují a popisují předškolní, základní a střední vzdělávaní.  Úkolem je nově, jednoznačně a závazně  vymezit rozsah a obsah vzdělávání společný pro všechny, který by měl být základem pro individuální rozvoj každého žáka. 

PROČ REVIDOVAT KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

Navrhované revize kurikulárních dokumentů znamenají cílené a dlouhodobé přezkoumávání a zpracovávání návrhů pro jejich úpravy na základě stanovených pravidel a postupů. Pojetí revizí a rámcový harmonogram byl schválen vedením MŠMT v květnu letošního roku. S těmito návrhy Vás chceme postupně seznamovat, tak, abychom mohli případně některé záměry korigovat a revize připravit tak, aby přinesly pozitivní změny do praxe škol.

 

ZÁKLADNÍ PROBLÉMY ŘEŠENÉ REVIZEMI

Revize kurikulárních dokumentů budou vycházet ze základních principů, na kterých byla založena kurikulární reforma na začátku 21. století. Ne všechny záměry se dosud podařilo „dotáhnout“ a ne všechny záměry se v praxi uplatnily, jak bylo zamýšleno. Uvádíme problémy, které byly identifikovány ve vztahu k naplňování základních funkcí kurikulárních dokumentů.

 

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY NÁVRHU POJETÍ

Orientace na žáka, ověřování dosažených výsledků učení a učební činnosti žáků.

 

Své otázky a návrhy k pojetí revizí RVP můžete zveřejnit v obecné diskuzi k revizím.