Revize RVP pro odborné vzdělávání

Návrh na předpokládané změny v kurikulu odborného vzdělávání.

V návaznosti na analýzu a hlavní záměry strategických dokumentů MŠMT (Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2020, Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání v letech 2015–20) sleduje revize RVP ve středním odborném vzdělávání následující hlavní principy:

  • Prostupnost – vertikální i horizontální, bez slepých uliček; žák může kdykoliv navázat na přerušené vzdělávání a pokračovat k získání vyššího stupně včetně uznání předchozího učení.
  • Flexibilita – diverzifikace vzdělávacích cest ve vztahu k různým možnostem uplatnění na trhu práce; flexibilní organizace výuky např. ve formě modularizace; flexibilní reakce na měnící se potřeby trhu práce.
  • Kvalita – získané vzdělání dává předpoklady k celoživotnímu učení, zároveň umožňuje dobrou uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Z uvedených strategických materiálů vycházejí i následující záměry pro revize kurikulárních dokumentů v odborném vzdělávání, které budou vyžadovat i některé systémové změny. 

Lepší základy pro celoživotní učení, zvýšení prostupnosti a prevence předčasných odchodů

V současné době se žák musí v poměrně nízkém věku (15 let) již na počátku svého odborného vzdělávání rozhodnout pro jeden z přibližně 280 oborů a má velmi omezenou možnost  korekce své vzdělávací dráhy v průběhu studia, ať již jde o stupeň vzdělání, nebo obor.

 

Usnadnění přechodu absolventů na trh práce

V současné době je každý obor vymezen příslušným RVP pro celé období vzdělávání (tj. až 4 roky), to musí respektovat i školní vzdělávací programy. 

 

Flexibilní organizační uspořádání ŠVP/výuky

Vzhledem k rigidnímu organizačnímu uspořádání školní výuky (pevný týdenní rozvrh hodin, týdenní střídání odborného výcviku a odborné teorie, pevně vymezený školní rok, prázdniny apod.) nemohou školy vyjít vstříc potřebám odborného výcviku a odborné praxe u zaměstnavatelů.