Proč revize rámcových vzdělávacích programů

Rámcové vzdělávací programy jsou dokumentem, který je nutné po určitém čase podrobit revizi.  Změny, které se ve společnosti odehrávají, měnící se sociální, ekonomické a politické, ale i přírodní podmínky, proměny deklarovaných hodnot a sdílené kultury, je potřebné promítat souběžně do všech RVP, které vymezují a popisují předškolní, základní a střední vzdělávaní. 

Poznání světa a jeho výklad se s rozrůstajícím se vědeckým poznáním proměňuje. RVP proto musí reagovat na šíři, hloubku, novou kvalitu i způsob poznávání. Změny probíhají i ve struktuře a náročnosti povolání: pravděpodobný je vznik nových a zcela odlišných profesí a pracovních pozic, zánik stávajících.

Společenské potřeby, které z probíhajících změn vyplývají, jsou na úrovni státu pojmenovány v řadě strategických a koncepčních dokumentů, které se vzdělávání týkají buď přímo (např. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020; Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020; Vzdělávání 4.0; Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR), nebo ke vzdělávání směřují pouze určité v dokumentech obsažené úkoly (např. Průmysl 4.0; Práce 4.0).