Přehled úprav RVP ZV od roku 2004 do současnosti

Pro přehlednost uvádíme, jak se vyvíjel RVP ZV od doby schválení do současnosti, včetně uvedení příslušných opatření ministrů školství, mládeže a tělovýchovy.

11. Opatreni_ministryne_RVP_ZV_2016.pdf Opatreni_ministryne_RVP_ZV_2016.pdf (208,00 KB) č. j.: MŠMT-28603/2016 ze dne 22. února 2016, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v souvislosti v novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných.


10. Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. 7. 2013 (čj. MSMT-26522/2013) s účinností od 1. září 2013 - zařazení upravených Standardů pro základní vzdělávání jako přílohy 1 RVP ZV. Na této stránce (web MŠMT) naleznete vedle opatření ministra také platné znění Standardů ZV pro český jazyk a literaturu, matematiku, anglický, francouzský a německý jazyk.


V současnosti účinný dokument RVP ZV vč. příloh (se zapracovanými změnami na základě Opatření 1 - 9): Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání účinný od 1. 9. 2013

Příloha RVP ZV upravující vzdělávání žáků s LMP


9. Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. 1. 2013 (č.j. MSMT-2647/2013-210) s účinností od 1. září 2013 – úprava některých kapitol RVP ZV a zařazení Dalšího cizího jazyka do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

8. Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18. 1. 2012 Čj. MSMT-1236/2012-22 – Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – doplnění „Standardů pro základní vzdělávání“ jako přílohy 1 RVP ZV; dosavadní příloha upravující vzdělávání žáků s LMP se označí jako příloha 2 RVP ZV. Účinnos opatření byla od 1. září 2012.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2010 (se zapracovanými změnami na základě Opatření 1 - 7). Tento RVP ZV byl účinný v období 1. 9. 2010 - 31. 8. 2013.

Opatření ministra doplňující vzdělávací obsah o další doplňující vzdělávací obory:

7. Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. 8. 2010 (č.j.: 20772/2010-2) - zařazení Filmové a audiovizuální výchovy mezi Doplňující vzdělávací obory RVP ZV.

6. Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30. 7. 2010 (č.j.: 20092/2010-2) - zařazení Taneční a pohybové výchovy mezi Doplňující vzdělávací obory RVP ZV.

5. Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 16. 12. 2009 (č.j.: 2586/2010-22) - zařazení Etické výchovy mezi Doplňující vzdělávací obory RVP ZV.


RVP ZV účinný od 1. září 2007 (se zapracovanými změnami z Opatření 2 - 4). Tento RVP ZV byl účinný v období 1. 9. 2007 - 31. 8. 2010.

4. Opatření ministryně školství mládeže a tělovýchovy ze dne 26. 6. 2007 (č.j.: 15523/2007-22-2), kterým se upravil především Rámcový učební plán a kapitoly 5.9 Člověk a svět práce RVP ZV.

3. Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30. 4. 2007 (čj. 24653/2006-24) s účinností od 1. září 2007, kterým se zařazuje do RVP ZV kapitola 8.3.

2. Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy z 29. 8. 2005 (čj. 27002/2005-22) s účinností od 1. září 2005, jímž se doplnila příloha RVP ZV upravující pro vzdělávání žáků s LMP a upravily se určité části dokumentu.

RVP ZV_2005_příloha upravující vzděláváni žáku s LMP

 

RVP ZV_základní verze 2005

 

 Změnový list_k RVP ZV_platný od 1. 9. 2014

Metodická podpora zavádění RVP ZV ve školách

V této rubrice naleznete metodické materiály vytvořené Národním ústavem pro vzdělávání na podporu implementace RVP ZV v základním vzdělávání.

 

Vzdělávací programy platné v základním vzdělávání před zavedením RVP ZV

V tomto článku naleznete kurikulární dokumenty platné v základním vzdělávání před zavedením RVP ZV.