Primární prevence

Činnosti NÚV se v rámci primární prevence rizikového chování zaměřují především na:

  • Spolupráci, koordinaci a realizaci pravidelných setkání metodiků prevence v PPP a krajských školských koordinátorů prevence
  • Výzkumnou činnost v oblasti školské prevence
  • Vzdělávací činnost v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Realizaci pracovních skupin zaměřených na specifická témata
  • Certifikace programů primární prevence

AKTUALITY:

Vznikla Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, z.s.

Odborná společnost pro prevenci rizikového chování (OSPRCh), z.s. má za cíl podporovat efektivní a ověřené postupy v oblastech environmentální, všeobecné, selektivní, indikované prevence a časné diagnostiky a intervencíMezi hlavní cíle spolku patří kultivace prostředí a tvorba zázemí pro vzdělávání odborných pracovníků, rozvoj a zlepšování kvality a efektivity poskytovaných preventivních služeb a posilování profesních a odborných kompetencí. Více informací naleznete na webových stránkách www.osprch.cz.


   

Systém výkaznictví preventivních aktivit

V rámci ESF projektu VYNSPI 2 vznikl elektronický systém výkaznictví a sběru dat školské primární prevence. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s MŠMT a Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze tento systém dále rozvíjí. Elektronický výkaz kopíruje strukturu minimálního preventivního programu. Snahou je snížit administrativní zátěž školám, pedagogicko-psychologickým poradnám i krajům a sjednotit dosud nejednotnou podobu vykazování školské primární prevence a naplňování minimálního preventivního programu.

Systém se naléza na webové adrese www.preventivni-aktivity.cz 


   

NABÍDKA SUPERVIZÍ PRO ŠKOLY V ROCE 2016 MĚLA ÚSPĚCH

Supervize je jednou z forem podpory (nejen) pro pedagogické pracovníky. Ve školství je stále více pedagogy využívána pro osobnostní i profesní růst. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s MŠMT nabízel na konci roku 2016 supervize pro pedagogické pracovníky školního poradenského pracoviště zdarma, a to po celé České republice. Benefitem pro účastníky byla nejen možnost konzultovat pracovní případy se supervizorem, ale také sdílet dobrou praxi s kolegy z jiných škol. Supervizní den byl pro školní metodiky prevence, výchovné poradce, školní psychology a speciální pedagogy zdarma. Nabídka supervizních seminářů se setkala s velkým úspěchem, využilo ji celkem 832 pedagogů.


1 2 3 4 5 6 10   Následující   ››

Seznam organizací s udělenými certifikáty - leden 2017

nuv.jpg K lednu roku 2017  eviduje  Národní ústav pro vzdělávání již celkem 56 organizací s 90 certifikovanými programy primární prevence. Z celkového počtu 90 certifikovaných programů je 55 programů všeobecné prevence, 25 programů selektivní prevence a 10 programů indikované prevence.

 

Nově certifikovaná zařízení - listopad 2016

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v listopadu 2016 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:

 
1 2 3 4 5 6 10   Následující   ››