Primární prevence

Činnosti NÚV se v rámci primární prevence rizikového chování zaměřují především na:

  • Spolupráci, koordinaci a realizaci pravidelných setkání metodiků prevence v PPP a krajských školských koordinátorů prevence
  • Výzkumnou činnost v oblasti školské prevence
  • Vzdělávací činnost v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Realizaci pracovních skupin zaměřených na specifická témata
  • Certifikace programů primární prevence

AKTUALITY:

Systém výkaznictví preventivních aktivit

V rámci ESF projektu VYNSPI 2 vznikl elektronický systém výkaznictví a sběru dat školské primární prevence. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s MŠMT a Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze tento systém dále rozvíjí. Elektronický výkaz kopíruje strukturu minimálního preventivního programu. Snahou je snížit administrativní zátěž školám, pedagogicko-psychologickým poradnám i krajům a sjednotit dosud nejednotnou podobu vykazování školské primární prevence a naplňování minimálního preventivního programu.

Systém se naléza na webové adrese www.preventivni-aktivity.cz

Technickou podporu a řešení problémů zajišťuje NÚV na e-mailové adrese vykazy.prevence@nuv_cz


Vzdělávání pro krajské školské koordinátory prevence

Na konci června 2016 realizoval NÚV ve spolupráci s MŠMT dvoudenní vzdělávací blok určený pro krajské školské koordinátory prevence. Ti zastávají důležitou roli v celkovém systému podpory preventivních aktivit ve školství. Na každém krajském úřadu (v případě Prahy na magistrátě) je jedna osoba pověřena koordinací primární prevence v kraji. V rámci podpory profesního rozvoje krajských školských koordinátorů prevence plánuje NÚV nabízet pravidelné vzdělávání v tématech, která si KŠKP sami zvolí.

V červnu 2016 jsme se první den věnovali především prohlubování znalostí v teorii prevence rizikového chování a posuzování kvality programů prevence a preventivního programu školy. Druhý den byl určený legislativě týkající se školské prevence, právní odpovědnosti pedagogů nebo právním a etickým rozměrům testování žáků na drogy. Ze strany účastníků bylo vzdělávání hodnoceno velmi pozitivně, celá akce se nesla ve velmi konstruktivním a přátelském duchu.

     


1 2 3 4 5 6 10   Následující   ››

Publikace: Evropské standardy kvality v oblasti prevence (stručný průvodce)

EuroStandardy.jpg Cílem tohoto průvodce je zpřístupnit praktické informace ohledně standardů kvality v oblasti protidrogové prevence v Evropě. Zahrnuje popis osmi fází cyklu protidrogové prevence, spolu se sebereflexivním kontrolním seznamem, který lze použít při plánování a implementaci aktivit v oblasti protidrogové prevence. Průvodce je navržen pro odborníky a osoby pracující v dané oblasti.  Z anglického originálu European drug prevention quality standards: a quick guide,  vydaného nakladatelstvím European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction,  Luxembourg: Publications Office of the European Union,  vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10.

 

Nový on-line katalog certifikovaných programů

_9163518614.jpg V průběhu roku 2016 byl na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání spuštěn nový on-line katalog certifikovaných programů. Umožňuje přehledné vyhledávání programů, které mají platný certifikát odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování, což se aktuálně týká celkem 51 organizací s 84 certifikovanými programy primární prevence.

 
1 2 3 4 5 6 10   Následující   ››