Školní a školské poradenské služby

Jednotlivá témata a činnosti, kterými se v rámci školních a školských poradenských služeb zabýváme, naleznete v menu na pravé straně.


Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Dne 12. února 2010 byla ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 10/2010 vyhlášena Úmluva o právech osob se zdravotním postižením.

Úmluva chrání osoby se zdravotním postižením před všemi druhy diskriminace a pokrývá občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva. Zavazuje smluvní strany nejenom k přijetí zákonů a nařízení dodržující tento princip, ale také k zajištění toho, aby v praktickém životě docházelo k lepší integraci zdravotně postižených lidí do společnosti.

Ústava České republiky v čl. 10 stanoví, že vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž  ratifikaci  dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li  mezinárodní  smlouva  něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.


Denní stacionář pro adolescenty VFN v Praze

Do terapeutického programu přijímá dospívající od 13-14 let do cca 21 let. Program je vhodný pro děti, které mají jakýkoli psychický problém související se školní docházkou, rodinným zázemím, vrstevníky atd, nemusí jít o děti psychiatricky léčené. Podmínkou účasti v programu je souhlas rodiče a dítěte s terapií a alespoň částečná schopnost dítěte zapojit se do terapeutické skupiny.

http://dsadolescenti.vfn.cz
www.facebook.com/dsadolescenti

informační letáček stacionáře  informační letáček stacionáře