Pokusné ověřování Aplikované behaviorální analýzy ve vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v hlavním vzdělávacím proudu dle projektu PaTTAN Autism Initiative

V souvislosti s přijetím nových legislativních úprav, zejména novely školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, se posiluje význam podpory žáka ze strany školy, kdy cílem všech přijatých změn je mimo jiné podpořit proinkluzivní prostředí v běžných školách a vytvořit v nich takové podmínky, aby se zde žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohli vzdělávat. Jednou ze skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou i žáci s autismem, jejichž počet se v posledních letech zvyšuje. Ve školním roce 2006/2007 bylo individuálně integrováno do běžných tříd základních škol 187 žáků s lékařskou diagnózou autismus, ve školním roce 2016/2017 bylo těchto žáků již 2 572.
Ze školské praxe vyplývá, že vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) má svá specifika, která vyžadují specifické postupy při práci s těmito žáky, jak ve školním, tak i mimoškolním prostředí, a na tato specifika je potřeba reagovat.
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen NÚV), sekce III připravila díky spolupráci s Českou odbornou společností Aplikované behaviorální analýzy (dále jen ČS ABA) a Ministerstva školství státu Pensylvánie v USA, sekcí Speciálního vzdělávání, a zejména pak  s Pennsylvania Training and Technical Assistance Network (projekt PaTTAN Autism Initiative), pokusné ověřování modelu vzdělávání žáků s autismem. Projekt PaTTAN Autism Initiative představuje detailně propracovaný systém vzdělávání dětí s PAS na základě vědecké, četnými daty ověřené strategie využitím aplikované behaviorální analýzy (dále jen ABA). Místopředsedkyně České odborné společnosti Aplikované behaviorální analýzy MUDr. Jana Gandalovičová vstoupila v přímé jednání s Mikem Miklosem, MSc., BCBA – hlavním tvůrcem a vedoucím konzultantem projektu PaTTAN Autism Initiative a Česká republika má možnost získat „know how“ této účinné strategie ve vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. Podklady k pokusnému ověřování Aplikované behaviorální analýzy ve vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v hlavním vzdělávacím proudu dle projektu PaTTAN Autism Initiative (dále jen pokusné ověřování) byly předloženy do porady vedení MŠMT v návaznosti na jedno z řady opatření, k jejichž realizaci vláda zavázala příslušné rezorty usnesením č. 111 ze dne 8. února 2016, které bylo přijato k „Podnětu řešení situace osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin.“

Aktéři pokusného ověřování
MŠMT vyhlásilo a řídí pokusné ověřování. Dále je oprávněno provést kontrolu dodržování jeho podmínek, stejně tak jako NÚV, který koordinuje pokusné ověřování, má po dobu pokusného ověřování v poradenské péči žáky, kteří jsou součástí pokusného ověřování, pracovníci NÚV ve spolupráci s Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen IVIV PedF MU) budou průběžně navštěvovat třídu, sledovat uplatňování modelu vzdělávání podle projektu PaTTAN Autism Initiative a vyhodnocovat vzdělávání zapojených žáků. IVIV PedF MU pod vedením doc. PhDr. Karla Pančochy, Ph.D. se bude ve spolupráci se školou podílet na supervidované praxi pro vážné zájemce z řad studentů ABA na Masarykově univerzitě nebo absolventy kurzů RBT, směřující k certifikaci. ČS ABA, která je garantem úrovně poskytované ABA, je v přímém kontaktu s konzultanty projektu PaTTAN Autism Initiative (Mike Miklos, MSc., BCBA, a Amiris Dipuglia, MD, BCBA), kteří jsou nedílnými partnery pokusného ověřování, neboť se podílejí na revizi vzdělávacích procesů, integritě individuálních vzdělávacích plánů a efektivitě pokusného ověřování, které je od 1. 9. 2017 připraveno pouze na vybrané základní škole – Základní škole a mateřské škole („Smysluplné škole“), fakultní škole Pedagogické fakulty UK v Praze, která sídlí na adrese Lyčkovo náměstí 6, 186 00, Praha 8. Ředitelem školy je Mgr. Jan Korda. Současně jsou do pokusného ověřování zapojeni i pracovníci školního poradenského pracoviště školy z důvodu využívání poznatků ABA i do dalších tříd v běžné škole. Neméně důležitými spoluúčastníky v pokusném ověřování jsou i rodiče žáků s PAS, kteří jsou zařazeni do pokusného ověřování, kdy jejich zkušenosti a podněty k pokusnému ověřování budou součástí hodnotících zpráv.
Pokusné ověřování bude ukončeno 30. 6. 2018, souhrnná hodnotící závěrečná zpráva z pokusného ověřování bude vypracována školou ve spolupráci s NÚV a předložena nejpozději do 31. 8. 2018 řediteli Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání Mgr. Faltýnovi k posouzení organizace a přínosů ověřovaného modelu vzdělávání dle projektu PaTTAN Autism Initiative pro žáky s poruchami autistického spektra.

Model vzdělávání
Pokusného ověřování se účastní 4 žáci s PAS, kteří se vzdělávají podle projektu PaTTAN Autism Initiative. Tito 4 žáci jsou žáky tzv. kmenových tříd (běžných tříd ZŠ), současně část vzdělávání probíhá v tzv. pilotní třídě („ABA třídě“), která je těmto účelům přizpůsobena (např. nástěnky s plány práce pro každého žáka, pomůcky apod.). Podle individuálních potřeb každého žáka a vyhodnocení aktuální situace hlavním koordinujícím učitelem (speciálním pedagogem) zapojeným v pokusném ověřování, dochází žáci s PAS s asistentem pedagoga na vybrané předměty do kmenové třídy, kde probíhá výuka s ostatními žáky. V pilotní třídě tedy působí jeden hlavní koordinující učitel (speciální pedagog) a čtyři asistenti pedagoga.
Plán práce s žákem (vychází z úvodního otestování žáka manuálem dle metodiky ABA) je dále revidován na základě výsledků (průběžně zaznamenávaná data jsou analyzována, analýza je východiskem pro stanovení dalších cílů), je sestaven na principech ABA a tedy přísně individuální, systematický, intenzivní, založený na sběru dat a jejich průběžném vyhodnocování. Učí žáka modifikovaným vzorcům chování, novým dovednostem způsobem, který je pro žáka přijatelný a uchopitelný.
Organizace výuky v pilotní třídě je odlišná od organizace výuky v běžné třídě. Výuka v pilotní třídě je velmi intenzivní, s žáky se realizují 30 min vzdělávací bloky, ve kterých se střídají vzdělávací činnosti (intenzivní výuka v lavici, výuka v přirozeném prostředí) i asistenti pedagoga (k žákovi není přidělen stále tentýž asistent pedagoga).
Pilotní třída pracuje pod vedením konzultantky pokusného ověřování, která pracuje pod supervizí partnerů ČS ABA z Pensylvánie. Konzultantka poskytuje v pilotní třídě konzistentní instruktážní podporu, průběžnou zpětnou vazbu, je tzv. spojkou mezi pracovníky pilotní třídy, dalšími pracovníky „Smysluplné školy“ a konzultanty projektu PATTAN Autism Initiative.

Cíl pokusného ověřování
Cílem pokusného ověřování je ověřit metodiku práce na principech ABA dle modelu PaTTAN Autism Initiative ve vzdělávání žáků s PAS v České republice (dále jen ČR); získat vyhodnotitelná data o průběhu činnosti pracovníků a žáků zapojených v pokusném ověřování; připravit podklady pro rozhodování o tom, zda a jak konkrétní model využití ABA začlenit do vzdělávacího systému ČR či nikoliv.
Vizí do budoucna jsou aplikace výstupů pokusného ověřování do dalších vzdělávacích institucí v České republice s již případnými návrhy legislativních změn; vytvoření metodiky modelu vzdělávání dle ABA cestou projektu PaTTAN Autism Initiative  pro ČR v oblasti předškolního a školního vzdělávání žáků s PAS a jinými neurovývojovými poruchami.

Použité zdroje:
Materiál „Pokusné ověřování Aplikované behaviorální analýzy ve vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v hlavním vzdělávacím proudu dle projektu PaTTAN Autism Initiative“, který byl schválen poradou vedení MŠMT.


Důležité odkazy: