Počet témat pro závěrečné zkoušky se nemění

Na základě četných dotazů ze škol přinášíme výklad k nedávno schválené novele vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem. Pravidla stanovení počtu témat pro závěrečnou zkoušku se nemění.

Novela vyhlášky č. 47/2005 Sb. vyšla ve Sbírce předpisů ČR pod č. 118/2017 Sb. s účinností od 28. dubna 2017:  https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/17-118.htm  


Změněn byl paragraf 2, odst. 2, v němž se ruší první věta:

§ 2

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem

(1) Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška.

(2) (Škrtnuto: Pro písemnou zkoušku stanoví ředitel školy nejméně 3 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí.) Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

Výklad novely

Ve stanovení počtu témat pro písemnou závěrečnou zkoušku nedochází k žádné změně. Informace o počtu témat je ve zkušební dokumentaci, která je ze zákona závazná (Školský zákon, § 74).

Ve zkušební dokumentaci, konkrétně v organizačních pokynech k písemné zkoušce, je uvedeno:

Ředitel školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou nebo písemnou formou (tj. na papíře). V případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma písemné zkoušky. V případě písemné formy ředitel školy prostřednictvím informačního systému NZZ stanoví nejméně tři témata, z nichž si žák jedno téma zvolí.