Přehled aktivit odborných a oborových skupin v roce 2012

V roce 2012 resortní projekt Řízení a koordinace činnosti oborových skupin reagoval na sloučení ústavů a významně se rozšířil okruh řešených úkolů. Tomu se přizpůsobila struktura i některé aspekty činnosti.

Součástí projektu bylo 20 odborných a 25 oborových skupin.

Odborné skupiny jsou ustavovány na základě aktuálních potřeb. Jejich činnost se zaměřuje na klíčová témata obecnější povahy s dopadem na celostátní úrovni i do mezinárodního prostředí. Oborové skupiny pracují dlouhodobě, po celou dobu od zahájení projektu. Jsou uspořádány sektorově a svou činností podporují tvorbu vzdělávacích programů reflektujících požadavky trhu práce a zavádění evropských nástrojů. Lokální a regionální rozměr aktivit skupin je dán možností zřizovat při odborných i oborových skupinách pracovní skupiny zaměřené na řešení dílčích konkrétních úkolů.

V roce 2012 bylo postupně nově vytvořeno 16 nových odborných skupin: pro koncepci kurikula, pro podporu předškolního vzdělávání, vzdělávání na 1. stupni ZŠ, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pro podporu společenskovědního vzdělávání. Další odborné skupiny vznikly pro Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Matematiku, Informatiku a ICT, Fyziku, Chemii, Biologii, Dějepis a Zeměpis. Také vzdělávací oblasti Umění a kultura a Člověk a zdraví mají ustaveny své odborné skupiny.

Při ustavujících pracovních seminářích, které se uskutečnily v květnu a v červnu, byl nastaven rámec pro dlouhodobou spolupráci a zahájena práce na konkrétních úkolech.

Činnost 25 oborových skupin, v nichž pracuje cca 250 externích odborníků, probíhala podle připraveného plánu. Všechny skupiny řešily průřezový úkol související s vytvářením národního kvalifikačního rámce v ČR. Pro podporu tohoto úkolu byl vytvořen dotazník zajišťující jednotnou strukturu odpovědí a návrhů vybraných členů oborových skupin. 

 V podzimním období se uskutečnila plenární jednání, jejichž cílem bylo posílit informovanost členů, projednat aktuální úkoly a zajistit jejich splnění. Pro jednání byl připraven a zajištěn společný rámcový program.

K lepšímu informování pracovníků zapojených do resortního projektu i k šíření povědomí o projektu a jeho výsledcích by měl významně přispívat elektronický Zpravodaj Oborové skupiny. Jeho celkové pojetí a první číslo bylo připraveno ve třetím čtvrtletí roku.

Pro využití v rámci celého projektu byla navržena a vytištěna nová podoba desek pro tištěné výstupy projektu.