Přehled aktivit odborných a oborových skupin v roce 2011

Koncepčně nejvýznamnější složkou činnosti jsou aktivity odborných skupin. V roce 2011 pracovalo 5 odborných skupin, do jejichž činnosti bylo zapojeno cca 80 externích odborníků:

  • Poradní skupina, která je součástí Koordinačního centra EQF (klíčové byly aktivity doplňující přípravu Národní přiřazovací zprávy České republiky).
  • Národní síť pro kvalitu (aktivity navazující na seminář Národní sítě organizovaný pod záštitou projektu oborových skupin a Národního referenčního bodu EQAVET-CZ, práce s dotazníkem k využívání orientačních deskriptorů v systému OVP).
  • Odborná skupina pro podporu vzdělávání k udržitelnému rozvoji (aktivity ve vztahu k významnému externímu projektu ENERSOL 2011).
  • Odborná skupina pro jazykové vzdělávání v odborném školství a odborná skupina pro společenskovědní vzdělávání v odborném školství (aktivity související s kurikulární reformou v odborném vzdělávání).

Činnost 25 oborových skupin, v nichž pracovalo cca 250 externích odborníků, probíhala podle připraveného plánu. Všechny skupiny řešily společný úkol: posílit informovanost jejich členů, projednat aktuální úkoly a zajistit jejich splnění. Většinou zorganizováním plenárního jednání, pro které byl připraven a zajištěn společný rámcový program. V květnu a v červnu uskutečnilo jednání 18 oborových skupin. Zbývající jednání byla organizována v podzimním období. Organizace plenárních jednání všech oborových skupin nahradila plánovanou konferenci. 

Společným úkolem v oborových skupinách byla příprava zpracování návrhu celku (vzdělávací modul/jednotka výsledků učení) vhodného k pilotnímu ověření přenosu kreditů (ECVET). Pro podporu aktivity (1-2 experti v každé skupině) byl v oddělení 4.6 vytvořen informační a metodický materiál „Příprava zavádění ECVET v ČR“.

Paralelně se napříč oborovými skupinami řešila i problematika EQAVET.  1-2 experti v každé skupině zpracovali dotazník připravený na základě evropských podkladů ve spolupráci s ČŠI. 

Některé oborové skupiny připravovaly podklady pro tvorbu rámcových vzdělávacích programů, výběrově probíhala v oborových skupinách i komunikace k návrhům pojetí profilové maturitní zkoušky.

Doplňkem hlavních aktivit bylo vyhodnocení informací v dotaznících k evropským nástrojům ECVET a EQAVET, aktualizace informací na internetových stránkách www.nuov.cz, aktualizace interního materiálu popisujícího sítě sociálních partnerů v odborném vzdělávání, zajištění překladu vybraných zahraničních materiálů koncepčního charakteru (získaných na zahraničních služebních cestách podpořených z projektu). Byla vytvořena nová verze informačního textu „Činnost oborových skupin“, zajištěna anglická verze tohoto textu a zpracován podklad pro informační svodku o činnosti oborových skupin.

Proběhlo opakované jednání s EK, při němž NÚOV získal právo publikovat a šířit české překlady vybraných publikací EK pořízené s podporou projektu oborových skupin. Díky tomu bylo možné vytisknout připravené texty a doplnit dosavadní elektronické šíření i pro vybrané tituly související s evropskými nástroji. Příkladem jsou překlady shrnutí textů (executive summary) zpracovaných v rámci iniciativy „New Skills for New Jobs“: Automobilový průmysl, Doprava a logistika, Elektřina, plyn, voda a odpady, Hotely a restaurace, Chemie, farmacie a plasty, Nábytkářství, Nekovové materiály, Ostatní služby, Polygrafie a vydavatelství, Poštovní služby, Telekomunikace, Textil, Zdravotnictví a sociální péče.