Obecné informace

Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u nichž byly tyto potřeby zjištěny školským poradenským zařízením, a je jim poskytováno na všech stupních vzdělávacího systému.

Vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení, zřizují se pro žáky, děti a studenty se zdravotním postižením speciální školy, popřípadě v rámci školy jednotlivé třídy, oddělení nebo skupiny s upravenými vzdělávacími programy.

Pokud to odpovídá potřebám žáka a možnostem školy, doporučuje se integrace do běžného vzdělávacího proudu. Upřednostňována je forma individuální integrace žáka (např. v běžné třídě běžné školy) před formou skupinové integrace (např. ve speciální třídě běžné školy), či před vzděláváním ve školách samostatně zřízených pro tyto žáky (ve speciální škole).

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření (§1 vyhlášky 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Jedná se především o využívání speciálních metod, postupů a prostředků vzdělávání, o poskytování individuální podpory v rámci výuky a o využívání pedagogicko–psychologických služeb. V případě potřeby žáka, na základě vyšetření školského poradenského zařízení, je žádoucí zajistit jeho vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a umožnit působení asistenta pedagoga ve třídě.

Více informací o možnostech a postupech při integraci žáků se zdravotním postižením na základní škole obsahuje text ŠVP a integrace žáků se zdravotním postižením v běžných základních školách.