Návrh pojetí revizí RVP (všeobecné vzdělávání)

Návrh pojetí revizí RVP se týká předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, vzdělávání v gymnáziích a všeobecného vzdělávání v středním odborném vzdělávání.

Předběžný plán prací (2017 – 2020)

Práce zahrnují přípravu podkladových studií, diskuse a připomínky v odborných skupinách, "vyčištění" obsahu vzdělávací oblasti a nakonec projednávání v oponentních skupinách.

 

Proč revize rámcových vzdělávacích programů

Rámcové vzdělávací programy jsou dokumentem, který je nutné po určitém čase podrobit revizi.  Změny, které se ve společnosti odehrávají, měnící se sociální, ekonomické a politické, ale i přírodní podmínky, proměny deklarovaných hodnot a sdílené kultury, je potřebné promítat souběžně do všech RVP, které vymezují a popisují předškolní, základní a střední vzdělávaní. 

 

Co se myslí revizí rámcových vzdělávacích programů

Revize znamenají cílené a dlouhodobé přezkoumávání RVP a zpracovávání návrhů pro jejich úpravy na základě přijatých pravidel a postupů. 

 

Co je cílem revize

Úkolem je nově, jednoznačně a závazně  vymezit  rozsah a obsah vzdělávání společný pro všechny, který by měl být základem pro individuální rozvoj každého žáka. 

 

V čem bude revize spočívat

Cílové struktury (obecné cíle vzdělávání, klíčové kompetence, cíle formulované pro vzdělávací oblasti a výsledky vzdělávání / očekávané výstupy [1] , popř. pro průřezová témata) budou posouzeny z jak hlediska jejich adekvátnosti cílům vzdělávací politiky, tak z hlediska jejich přiměřenosti vývoji žáků.

 

Podkladové studie (všeobecné vzdělávání)

Podkladové studie (odborné vdělávání) 

k přípravě revizí RVP

Dotazníkové šetření 

k návrhu pojetí revizí RVP (červenec až září 2017)

Nový rámec výuky informatiky

aktualizace části vzdělávací oblasti ICT v existujícím rámci RVPChcete nám položit dotaz k tématu revize RVP? Pište na revizervp@nuv_cz