Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění

Vyhláška 27/2016 Sb o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných nabyla účinnosti dnem 1. září 2016. Nadaných se týkají zejména část čtvrtá (§27 až 31) a příloha č. 1 (podpůrná opatření).

Text vyhlášky včetně příloh je dostupný na webu MŠMT ze stránky whttps://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu.