Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění

Vyhláška 27/2016 Sb o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných nabyla účinnosti dnem 1. září 2016. Nadaných se týkají zejména část čtvrtá (§27 až 31) a příloha č. 1 (podpůrná opatření).

Text vyhlášky včetně příloh (ve znění účinném od 1. 9. 2017) je dostupný na webu MŠMT ze stránky www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-1.