Flexibilní organizační uspořádání ŠVP/výuky

Vzhledem k rigidnímu organizačnímu uspořádání školní výuky (pevný týdenní rozvrh hodin, týdenní střídání odborného výcviku a odborné teorie, pevně vymezený školní rok, prázdniny apod.) nemohou školy vyjít vstříc potřebám odborného výcviku a odborné praxe u zaměstnavatelů. 

Zaměstnavatelé většinou požadují větší časovou koncentraci, roli hrají např. i sezonní práce. Flexibilní organizační uspořádání výuky by umožnilo sblížit možnosti pracovního a školního prostředí, a byly by tak vytvořeny předpoklady pro realizaci odborného výcviku a odborné praxe u zaměstnavatelů i pro snadnější účast odborníků z praxe ve výuce.

Vzhledem ke snižujícímu se počtu vzdělávaných v odborném školství a větší roztříštěnosti oborové struktury v jednotlivých školách je také nutné, aby RVP/ŠVP umožnily školám organizovat výuku pro menší skupiny žáků, kteří si zvolí různé výstupní kvalifikace, tzn. vyučovat vedle tradičních tříd i v multioborových třídách nebo vyučovat tzv. „málotřídně“, tzn. různé skupiny žáků různému obsahu v jedné třídě.

Vzhledem k tomu se navrhuje nastavit v RVP pravidla pro:

 • rozčlenění ŠVP do vzdělávacích modulů;
 • flexibilní organizaci školního roku včetně prázdnin;
 • konání individuální odborné praxe v době školní výuky;
 • konání odborné praxe v době prázdnin;
 • plánování spolupráce škol a firem jak v oblasti praktického, tak teoretického  vyučování a při ukončování vzdělávání.  

Celkové uspořádání kurikulárních dokumentů pro obor odborného vzdělání:

 • RVP pro stupeň vzdělání
  všeobecné vzdělání "pro všechny"
  9 oblastí všeobecného vzdělávání + klíčové kompetence
  revize budou relativně nejstabilnější (revize v horizontu 10–15 let)
 • RVP pro obor vzdělání SŠ
  užší odborný základ (cca desítky oborů)
  širší odborný základ (cca 5 směrů)
  všeobecné vzdělání průpravného charakteru (cca 5 směrů)
  RVP budou revidovány častěji (v horizontu 5–10 let)
 • NSK
  (úplné) profesní kvalifikace (cca několik set  kvalifikací)
  Revize NSK probíhá permanentně podle potřeb trhu práce