Nejčastější otázky a odpovědi k RVP

 1. Jakou podobu má metodická podpora pro tvorbu ŠVP ? Kde je k dispozici?

Metodická podpora se skládá z textových částí – metodických komentářů a z podpory v Konzultačním centru NÚV a v diskuzním prostředí Metodického portálu RVP.CZ. Aby byla metodická podpora jednotná a všem on-line dostupná ve chvíli, kdy ji budou pedagogové potřebovat, je umístěna na Metodickém portálu RVP.CZ

2. Je nějaká podpora pro tvorbu PLPP a IVP?

V rámci metodické podpory jsou zveřejněny formuláře PLPP a IVP, které jsou v souladu s právními předpisy a slouží jako interaktivní šablony.

Plány IVP a PLPP

3. Jak pracovat s minimální doporučenou úrovní pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření v RVP ZV a jak ji rozumět?

Minimální doporučené úrovně jsou vodítkem pro pedagogy při tvorbě IVP především v rámci třetího stupně podpory. Pro žáky bez podpory a žáky s nižšími stupni podpory nejsou využitelné. IVP je ve třetím stupni podpory vytvářen na základě ŠVP a minimální doporučené úrovně jsou cílovou úrovní, kterou lze případně překročit.
Pokud je vytvářen IVP pro žáka s podpůrnými opatřeními čtvrtého stupně, mohou být případně očekávané výstupy sníženy pod minimální doporučenou úroveň. Musí být ale náročnější než očekávané výstupy v RVP ZŠS.

4. K jakým změnám došlo v RVP ZV ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce? Jaké úpravy budou muset školy provést ve svých ŠVP?

Ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce nedošlo v RVP ZV k žádným změnám.
Školy, které tvořily ŠVP podle RVP ZV, nebudou muset v ŠVP daný vzdělávací obor upravovat.
ZŠ praktické, které tvořily své ŠVP podle Přílohy č. 2 RVP ZV, budou muset své ŠVP dát do souladu s platným RVP ZV. Úpravy budou vycházet z toho, že v RVP ZV (na rozdíl od Přílohy č. 2 RVP ZV) nejsou ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce povinné všechny tematické okruhy (pouze 2) a je pro daný obor vymezena i nižší časová dotace.

5. Jsme „základní školou praktickou“ se ŠVP, který byl vydán v souladu s RVP ZV – přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Jelikož platnost tohoto programu pro žáky 1. stupně končí ke dni 31. 8. 2016, na přepracování a uvedení stávajícího ŠVP do souladu s RVP ZV máme dva roky, tj. do 1. 9. 2018. Jaký vzdělávací program budeme uvádět u žáků 1. stupně ve školní dokumentaci od 1. 9. 2016?

Odpověď na dotaz vychází z textu Opatření ministryně školství mládeže a tělovýchovy z 22. 2. 2016, čj. MŠMT-28603/2016. Ve školské dokumentaci žáků druhého stupně základního škol, kteří se vzdělávají podle RVP ZV – LMP,  a kteří dokončí základní vzdělávání podle dosavadního školního vzdělávacího programu (ŠVP), bude uvedený tento ŠVP zpracovaný podle RVP ZV – LMP.

Jiná situace je u  ostatních žáků škol, které měly ŠVP zpracovaný podle RVP ZV – LMP. Do doby uvedení ŠVP do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV 2016), ve znění Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-28603/2016, škola upravuje podmínky vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením podle jejich speciálních vzdělávacích potřeb a vychází zejména z RVP ZV (2016). U těchto žáků bude uveden jako vzdělávací program v dokumentaci žáků „Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, ve znění Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-28603/2016.

6. Jak mám do ŠVP zařadit předmět speciální pedagogická péče - tj. do učebního plánu, do učebních osnov?

Předměty speciálně pedagogické péče,  v případě poskytování tohoto podpůrného opatření na základě doporučení školského poradenského zařízení konkrétnímu žákovi, budete do školního vzdělávacího programu zapracovávat až po zahájení jejich výuky.

 Metodický materiál MŠMT dostupný na  http://www.msmt.cz/file/37756/ uvádí, že pokud škola vyučuje různé předměty speciálně pedagogické péče pouze u jednotlivých žáků, uvede v části „Zabezpečení výuky žáků se SVP“ výčet předmětů speciálně pedagogické péče, jejichž výuku zabezpečuje. V případě, že škola chce poskytnout zákonným zástupcům žáků informace o pojetí předmětů speciálně pedagogické péče, je vhodné mimo výčtu v části „Zabezpečení výuky žáků se SVP“ uvést předměty také v učebním plánu a v učebních osnovách uvést alespoň charakteristiku předmětů speciálně pedagogické péče.

7. Pro zapracování předmětů speciálně pedagogické péče do ŠVP potřebujeme vědět:
1. Kolik hodin speciálně pedagogické péče bude poradna žákům doporučovat? Tento počet musíme zahrnout do učebního plánu.
2. Bude je doporučovat žákům 1. nebo 2. stupně nebo obou stupňů?
3. Jaké předměty to jsou a co bude náplní těchto předmětů?
4. Kdo bude předměty speciálně pedagogické péče na ZŠ učit, jakou k tomu musí mít kvalifikaci? Kde ji do září získá?
5. Počítá se s tím, že všichni žáci 1. stupně se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří to budou mít doporučeno poradnou, se sejdou a kolektivně se budou učit předměty speciálně pedagogické péče? Jak se mohou učit kolektivně, když každý má jiné potřeby?
6. Ostatní žáci se v té době budou učit předměty podporující jejich nadání. Které by to mohly být (dílny čtení?)?

1. Počet hodin speciálně pedagogické péče (PSPP), které může školské poradenské zařízení (ŠPZ) v rámci podpůrných opatření určit konkrétnímu žákovi je dané Přílohou 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. Liší se podle jednotlivých stupňů podpory. Školy tyto PSPP zapracovávají do školních vzdělávacích programů (ŠVP) až v případě realizace výuky u konkrétních žáků. Postačující je zapracování PSPP v rámci Charakteristiky ŠVP.

2. PSPP podle zmíněné Přílohy č. 1 Vyhlášky č. 27/2016 Sb. ŠPZ doporučuje všem žákům od podpůrného opatření druhého stupně.

3. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. stanovuje zaměření PSPP na konkrétní oblasti (např. nácvik sociální dovednosti, zraková stimulace, bazální stimulace). Tento výčet je otevřený a bude vycházet z doporučení ŠPZ.

4. Podle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. je předmět PSPP zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy školy nebo ŠPZ.

5. Zařazení PSPP se bude realizovat na základě doporučení ŠPZ. Výuka bude podle Přílohy 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. probíhat jako individuální nebo skupinová s maximálním počtem 4 žáci ve skupině. Organizace výuky PSPP je v kompetenci ředitele školy.

6.  Ostatní žáci, kteří nebudou mít doporučení ŠPZ k tvorbě IVP, se budou vzdělávat podle platného ŠVP.

 8. Jak může být maximálně početná skupina žáků při výuce předmětů speciálně pedagogické péče, kolik hodin týdně/měsíčně musí být a kdy může výuka probíhat (např. ráno před vyučováním, po vyučování či jen v rámci výuky, aby nebyl navýšen celkový počet vyučovacích hodin)? Předem děkuji za odpověď.

Obecně je přehled podpůrných opatření včetně zajištění předmětů speciálně pedagogické péče (PSPP) obsažen v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Vyhláška stanovuje pro jednotlivé stupně podpůrných opatření konkrétní počty hodin PSPP za týden (např. pro podpůrná opatření druhého stupně 1 hodina, třetího stupně 3 hodiny, čtvrtého stupně 4 hodiny). Určuje, že při zajištění PSPP je možno využít individuální nebo skupinové práce, že reedukační skupiny zahrnují max. 4 žáky.

Zajištění PSPP u konkrétních žáků je ale vždy podmíněno doporučením školského poradenského zařízení. Toto doporučení bude obsahovat kromě údaje o zařazení PSPP, počet hodin výuky PSPP a kód NFN (normované finanční náročnosti), který ředitel školy uvede do školské matriky v rámci předávání individuálních dat ze školních matrik, aby mu mohly být přiznány finanční prostředky na realizaci výuky PSPP.

To jak bude výuka PSPP organizována, je zcela v kompetenci ředitele školy.  Odvíjí se to například od skutečnosti, zda bude poskytováno toto podpůrné opatření více žákům školy a to v podobné oblasti PSPP nebo bude poskytování PSPP dané oblasti jen jednotlivým žákům, od možností personálního zabezpečení výuky. Zajištění PSPP je možné jak nad rámec celkové povinné časové dotace (nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání školským zákonem)  tak v rámci výuky, kdy je časová dotace k realizaci PSPP čerpána z disponibilní časové dotace RUP RVP. 

9. Prozatím jsme „ZŠ praktická a speciální“, od září ZŠ. Ve zřizovací listině je uvedeno, že budeme vzdělávat žáky s mentálním postižením. ŠVP máme pro žáky s LMP, který se má dát do souladu s RVP ZV do roku 2018. Od září se mají všichni žáci 1. stupně vzdělávat podle RVP ZV. To znamená i naši žáci, kterým bude vytvořen IVP s minimálními výstupy (dle doporučení ŠPZ). Od 1. 9. 2016 bychom měli učit od 3 ročníku cizí jazyk (v našem případě AJ) tři hodiny týdně. Tady by nebyl problém, ale ve 4. a 5. ročníku se má AJ učit také. Zde však není žádná návaznost, stejně jako příští rok v 6. ročníku. V tom případě žáci 5. ročníku by měli během jednoho roku zvládnout učivo 3. - 5. ročníku, i když se budou vzdělávat podle IVP (minimálních výstupů). Problém bude zejména u žáků, kteří navštěvovali školu praktickou od 1. třídy a doposud se s cizím jazykem nesetkali. Nebo platí varianta, že ve školním roce 2016/17 se bude vzdělávat podle RVP ZV jen 1. ročník a v následujícím roce postupně naběhne 1. +2. ročník a na 2. stupni 6. ročník? V případě cizího jazyka bychom museli začít ve 3. ročníku v letošním roce a pak postupně navazovat v dalších ročnících až do 9. třídy.

Podle Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 2. 2016 bude na 1. stupni základního vzdělávání zahájena výuka ve všech ročnících najednou. Výuka cizího jazyka bude tedy zahájena u žáků dosud vzdělávaných podle RVP ZV-LMP ve 3. 4. i 5. ročníku. Obsah výuky bude přizpůsoben možnostem a schopnostem žáků s LMP a bude směřovat k dosahování minimálních doporučených úrovní pro úpravu očekávaných výstupů stanovených v RVP ZV. Do doby stanovení podpůrných opatření školským poradenským zařízením (toto opatření může spočívat i v náhradě výuky cizího jazyka výukou jiného předmětu) bude výuka cizího jazyka podle metodického materiálu MŠMT postupovat podle IVP (dle upraveného  RVP ZV) s ohledem specifika vzdělávání žáků s LMP. Je tedy v kompetenci ředitele školy rozhodnou, jak bude výuka realizována.

Žáci druhého stupně budou vzdělávání podle ŠVP zpracovaného podle RVP ZV-LMP (pokud zákonní zástupci žáka nepožádají o vzdělávání podle upraveného RVP ZV), takže výuka cizího jazyka bude realizována v původním rozsahu. 

10. Někteří žáci naší školy zařazení do běžných tříd se vyučují podle Přílohy 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s LMP (RVP ZV – LMP). Jakým způsobem budou pokračovat ve vzdělávání žáci s LMP na 2. stupni a žáci na 1. stupni? Mám informaci, že žáci 2. stupně dokončí vzdělání podle přílohy LMP a pro žáky 1. stupně budeme vytvářet IVP s využitím minimální doporučené úrovně. Ale jde třeba o žáka budoucí 4. třídy, který podle RVP ZV – LMP neměl cizí jazyk.

Dle Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy z 22. 2. 2016 bude od 1. 9. 2016 vzdělávání žáků druhého stupně základního vzdělávání, kteří se vzdělávali podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV - LMP), dokončeno podle dosavadního ŠVP v souladu s RVP ZV - LMP.

U žáků prvního stupně bude postup jiný. Doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) vydaná podle dosavadních právních předpisů jsou platná pro tyto žáky i po 1. 9. 2016 (nejdéle po dobu 2 let). Tato doporučení většinou obsahovala, u žáků s LMP zařazených do běžných tříd, požadavek na vytvoření IVP. Žáci prvního stupně budou tedy vzděláváni ve vašem případě podle IVP, který bude tvořen podle jejich speciálních vzdělávacích potřeb a bude vycházet z upraveného RVP ZV. Tedy konkrétně pro žáky s LMP bude vycházet z minimálních doporučených úrovní pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření a z nového učebního plánu (viz Průvodce upraveným RVP ZV www.rvp.cz/pruvodce). V případě zařazení Cizího jazyka je třeba vycházet ze znalosti speciálně vzdělávacích potřeb konkrétního žáka s LMP a do doby stanovení podpůrných opatření ze strany ŠPZ řešit výuku s ohledem na možnosti a nejlepší zájem žáka. 

11. Dobrý den, Jsme škola zřízená podle § 16, odst. 9. Vzděláváme pouze žáky s lehkým mentálním postižením. Můj dotaz směřuje k možnosti zařazení disponibilních hodin v učebním plánu školy. Zdůrazňuji, že dosud nemáme pro žádného žáka k dispozici nové doporučení ŠPZ k poskytování  podpůrných opatření, tak jak požaduje část textu v RVPZV 7.1, ale pouze starší doporučení k zařazení do našeho typu školy. Je tedy možné se řídit textem v části 7.2 a disponibilní dotaci využít pro všechny žáky k posílení hodin v učebním plánu např. ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, Člověk a zdraví atd. Nebo je striktně dáno, že disponibilní hodiny lze využít pouze pro vyjmenované předměty speciálně pedagogické péče v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Je možné si v tomto případě vytvořit vlastní, jiný předmět?

Hodiny z disponibilní časové dotace je možné využít na účely uvedené v kapitole 7 RVP ZV. Jejich využití je plně v kompetenci a odpovědnosti ředitele školy. Disponibilní časová dotace je, mimo jiné, určena k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávací oblastí/oborů (VO). Je tedy možné posílit vybrané VO ve školním učebním plánu. Tato možnost se týká i VO Člověk a svět práce. 

12. Mohli byste mi poradit, kde najdu změny, které se týkají žáků s LMP  a které se mají udělat v ŠVP školní družiny?

Školní družina nemá stanovený rámcový vzdělávací program. Podle § 5 odst. 2 školského zákona školní vzdělávací program školní družiny stanovuje zejména konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový průběh vzdělávání, včetně podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

V rámci ŠVP školní družiny stávající úpravy představují zapracování změny v právních předpisech platných od 1. 9. 2016 tj. novely školského zákona 82/2015 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb. Jedná se především o nastavení systému poskytování podpůrných opatření žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami ve školském zařízení v rámci ŠVP. 

13. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdo bude mít za úkol sestavit PLPP. Zda třídní učitel nebo výchovný poradce.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP stanovuje škola nově v části školního vzdělávacího programu Charakteristika ŠVP. Podle svých podmínek si škola stanoví, kdo je osobou sestavující PLPP. Zda např. třídní učitel, výchovný poradce, vyučující předmětu. 

14. U žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně (žáci s LMP) lze nahradit části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich možnostem. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého vzd. obsahu vzd. oborů měnit minimální časové dotace vzd. oborů (obsahů). Dotazy: Lze tedy nahradit část nebo celý obsah kteréhokoli vzdělávacího oboru? Lze nahradit část nebo celý obsah několika vzdělávacích oborů zároveň? Lze měnit min. časové dotace všech vzd. oborů nebo pouze některých a v jakém rozsahu; znamená to, že časová dotace se pouze přesune nebo je možno ji i pokrátit (redukovat), tedy že celkový součet časové dotace může být nižší (redukovaný).

Ano, u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně (žáci s LMP) lze nahradit části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich možnostem.

V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů měnit minimální časové dotace.

Všechny tyto změny je možné realizovat v rámci podpůrných opatření pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení v individuálním vzdělávacím plánu konkrétního žáka v nejlepším zájmu konkrétního žáka. 


Aktualizace: říjen 2016