Děti, žáci–cizinci a děti-žáci s odlišným mateřským jazykem

Cílem bloku je poskytnout návštěvníkům základní orientaci v problematice dětí, žáků –cizinců a dětí, žáků s odlišným mateřským jazykem. Vedle vyjasnění základních pojmů blok nabízí i inspiraci ze škol, přehled nejdůležitějších dokumentů a kontakty na organizace zabývající se touto problematikou.

Kdo je cizinec

Za žáky cizince označujeme v českém školství žáky, kteří mají jiné občanství než české. Děti cizinců pobývající v České republice (ČR) totiž přejímají status cizince podle druhu pobytu svých rodičů. Osoby cizí státní příslušnosti podle druhů pobytu dělíme na osoby s dlouhodobým pobytem, s trvalým pobytem a žadatele o azyl či azylanty. Škála dětí-cizinců je velmi široká od těch, kteří se v České republice narodily a čeština je pro ně rodným jazykem až po ty, kteří do ČR přijely v pozdějším věku a s češtinou se setkaly poprvé až ve škole. 

Kdo je OMJ

Stále častěji se používá obecnější termín děti a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ). V tomto případě nezáleží na občanství ani na místě narození dítěte, ale na skutečnosti, že čeština je pro dítě druhým jazykem. Termín OMJ zahrnuje jak některé děti/žáky - cizince tak i děti, které mají české státní občanství, ale disponují žádnou nebo omezenou znalostí češtiny. Mohou to být jak děti českých rodičů s českým státním občanstvím, které dlouhodobě pobývaly v zahraničí tak i děti žijící v České republice, které v rodině a s rodiči komunikují jiným jazykem.