Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga

Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga schválila porada vedení MŠMT na konci května 2015. Na začátku roku 2016 byl dokument aktualizován.

Metodicke_doporuceni_ke_zrizeni_funkce_asistenta_pedagoga.pdf Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga (únor 2016)

Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem, jehož prostřednictvím dochází k naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.  Hlavním cílem jeho působení je podpora práce pedagoga při práci se žáky, kteří vyžadují zvýšenou míru podpory ve vzdělávání. Působení asistenta pedagoga je jedním z nástrojů inkluzivního modelu vzdělávání, které mezi svými prioritami uvádí také Strategie vzdělávání 2020.

Součástí metodického doporučení jsou i přílohy:

  • Metodika pro ŠPZ: postup při posuzování potřeby asistenta pedagoga
  • Doporučení ŠPZ ke zřízení funkce asistenta pedagoga
  • Rizika v práci asistenta pedagoga
  • Odborná způsobilost asistenta pedagoga

Smyslem metodického doporučení je poskytnout v praxi využitelný přehledný souhrn legislativních a odborných východisek pro zřizování funkce asistenta pedagoga a napomoci přechodu na novou právní úpravu v souvislosti s nabytím účinnosti novely školského zákona č.  82/2015 Sb. 


Metodické doporučení vypracoval Národní ústav pro vzdělávání na základě požadavku MŠMT. Je určeno primárně pro pracovníky školských poradenských zařízení a pro ředitele škol, dále i pro pedagogy škol, asistenty pedagoga a pracovníky krajských úřadů.