SPC

Speciálně pedagogická centra (SPC) poskytují služby v oblasti psychologické, speciálně-pedagogické a sociální. Zaměřují se na pomoc dětem se zdravotním postižením na všech typech škol a nabízí poradenství zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a školám metodickou podporu.

SPC poskytují odbornou pomoc učitelům na školách v hlavním vzdělávacím proudu, do jejichž třídy jsou žáci a studenti s tělesným nebo zdravotním postižením integrováni.

Standardní činnosti poskytují SPC žákům s tělesným postižením, osobám se sluchovým postižením, osobám se zrakovým postižením, osobám s mentálním postižením, žákům s vadami řeči a žákům s poruchou autistického spektra.

SPC zejména připravují pro orgány státní správy ve školství komplexní podklady pro zařazení dítěte nebo žáka do procesu vzdělávání, poskytují pomoc dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, poskytují poradenskou a metodickou činnost jejich rodičům a zákonným zástupcům, poskytují poradenskou a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům. Speciálně pedagogická centra průběžně monitorují a vyhodnocují vhodnost školního zařazení sledovaných dětí a jejich školní úspěšnost.

SPC spolupracují s dalšími školními a školskými poradenskými zařízeními.