Prodloužení docházky do ZŠ speciální

Dotaz: Jak jsou charakterizovány „výjimečné případy“, na základě kterých může ředitel prodloužit docházku do Základní školy speciální až do 20 let věku žáka (KÚ až do 26 let)?


Oficiální právní výklad MŠMT:
Dostupný z  http://www.msmt.cz/dokumenty/vzdelavani-deti-zaku-a-studentu-se-specialnimi-vzdelavacimi


Vybrané znění textu z uvedeného odkazu:

12. K pokračování v základním vzdělávání do 26 let věku
Dne 1. července 2006 nabývá účinnosti zákon č. 158/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Tímto zákonem dochází ke změně ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., jehož text nově zní:
„Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků vzdělávajících se podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého roku věku. V uvedených případech, pokud jde o přípravu na výkon povolání nebo pracovní činnosti, spolupracuje ředitel školy s příslušným úřadem práce.“

 Kompetence ředitele školy povolit pokračování v základním vzdělávání nejpozději do konce školního roku, v němž žák dovrší 26 let věku, se tedy týká pouze žáků s těžkým mentálním postižením, s více vadami nebo autismem, kteří  buď mají právo se vzdělávat v základní škole speciální (§ 16 odst. 8 věta druhá zákona č. 561/2004 Sb.) nebo se v této škole skutečně v souladu s § 48 zákona č. 561/2004 Sb. vzdělávají.
 K rozhodnutí ředitele školy o povolení pokračování v základním vzdělávání je třeba souhlas zřizovatele školy (bohužel není zřejmé, z jakého důvodu se souhlas zřizovatele do ustanovení v rámci jeho projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dostal).
Ředitelé škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí rozhodují o povolení pokračování v základním vzdělávání ve správním řízení (§ 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb.), přičemž souhlas zřizovatele je nezbytné posuzovat jako závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Poznámka: Tímto stanoviskem se s účinností od 1. července 2007 mění stanovisko č. 10 Právních výkladů č. 1/2005.