Potřebuje ředitel školy k povolení výuky dle IVP doporučení ŠPZ?

Dotaz: Nejasnost ve znění § 18 školského zákona (Individuální vzdělávací plán). Pokud ředitel školy (ve středním a vyšším odborném vzdělávání) povoluje výuku podle IVP „z jiných závažných důvodů“ – potřebuje k tomu doporuční ŠPZ, nebo tak může učinit z vlastního rozhodnutí? (znění paragrafu je v tomto dvojznačné – není jasné, zda se nutnost písemného doporučení ŠPZ vztahuje pouze na žáky se spec. vzděl. potřebami a nadané, nebo na všechny, tj. i na žáky s „jinými závažnými důvody“)


Odpověď formulovaná věcně příslušným odborem MŠMT (odbor 22):
Doporučení ŠPZ nepotřebuje, je to v kompetenci ředitele školy. Jde např. o stanovování IVP u těhotných studentek, sportovců apod.