Úvod

Nedostatek podnikatelských dovedností v kulturních a kreativních odvětvích

Zlepšování dovedností je v kulturních a kreativních odvětvích obzvláště důležité. V zelené knize „Uvolnění potenciálu kulturních a kreativních odvětví“ (Unlocking the potential of cultural and creative industries) z roku 2010 je uvedeno, že „na křižovatce kreativity a podnikání je pro některé společnosti v kulturních a kreativních odvětvích, především pro MSP, stále obtížné nalézt zaměstnance se správnou kombinací dovedností.“ Také studie „Podnikatelský rozměr kulturních a kreativních odvětví" (The Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries, EDCCI) zveřejněná EK v lednu 2011 ukazuje, že ve všech sektorech kulturních a kreativních odvětví existuje obecný nedostatek podnikatelských dovedností, který je jedním z hlavních faktorů bránících vstupu na trh.

Nedostatek vhodných programů vzdělávání k podnikavosti, které by odpovídaly požadavkům sektoru kulturních a kreativních odvětví

Zpráva EDCCI také navrhuje, že „integrace kreativity a podnikání do současného kurikula je důležitým způsobem podpory MSP v kulturních a kreativních odvětvích.“ Jde však o problém, s nímž není v současnosti adekvátně nakládáno. Hledání způsobů, jak u mladých lidí rozvíjet klíčové schopnosti, které rozvíjejí iniciativu a podnikavost, je klíčovou prioritou Evropské unie a Programu celoživotního učení.

Potřeba užší spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a kulturními a kreativními odvětvími

Zpráva EDCCI poukazuje na propojení s kreativními firmami jako na specifický způsob pro odblokování podnikavosti a inovací. Je zde uvedeno, že by „měla existovat zvýšená snaha o podporu měkkých dovedností, jako jsou tvůrčí nebo mezikulturní dovednosti, prostřednictvím užší spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a kreativními a kulturními odvětvími.“ EU považuje pomoc školám se zahájením vzájemně prospěšného partnerství mezi školami a firmami za klíčový způsob vylepšení vyučování a učení se podnikavosti, kreativity a inovace a za priority subprogramu EK Comenius.

Potřeba společného evropského přístupu

Projekt CENTRES vedený Britskou radou (British Council) v letech 2012–14 byl vyvinut v reakci na pociťovanou potřebu vytvořit společný evropský přístup k výše uvedeným výzvám a ovlivňovat politické strategie. V Evropě neexistuje žádné další fórum, které by se otázkou vzdělávání k podnikavosti v souvislosti s kreativními odvětvími zabývalo. V této oblasti však dochází ke zvyšování objemu inovací a osvědčených postupů jak v jednotlivých členských zemích, tak obecně v oblasti podnikání a kreativity.

Na vytvoření následujících doporučení pro vzdělávací politiku se podíleli partneři, kteří spolupracovali na projektu CENTRES. Celá řada nových vyučovacích metod byla testována ve školách po celé Evropě a v úzké spolupráci s kreativními firmami s cílem vylepšit a posílit kreativní a podnikatelské dovednosti mladých, zjišťovat, co funguje a co ne, a formovat program, díky němuž by kreativní podnikání bylo lépe chápáno, bylo by dostupnější a bylo by prosazováno ve školách a dalších vzdělávacích prostředích v Evropě. Projekt vytvořil evropské fórum pro záležitosti týkající se výuky k podnikavosti specifické pro kreativní odvětví a pro sdílení inovací a osvědčených postupů v této oblasti.

Tento ambiciózní mezinárodní projekt byl spolufinancován Evropskou komisí, Britskou radou a osmi organizacemi z celé Evropy v České republice (Národní ústav pro vzdělávání), Dánsku (The Danish Foundation for Entrepreneurship – Young Enterprise), Estonsku (ENTRUM), Litvě (Lietuvos Junior Achievement), Finsku (The Aalto University School of Business, The Small Business Center), Polsku (Polish Association of Creativity), Slovinsku (CEED) a ve Velké Británii (A New Direction).

Projekt CENTRES má dva hlavní cíle:

•  Prosazovat modely a metody, které mohou být použity ve školách a jiných organizacích, jež poskytují vzdělávání k podnikavosti, za účelem rozvíjení kreativních a podnikatelských dovedností žáků.

•  Prosazovat produktivní spolupráci kreativních podnikatelů a firem se školami a zapojovat žáky v praxi v rámci kreativních odvětví.

Projekt CENTRES byl uveden v době pro Evropu zásadní, jelikož jsou v současné době prováděna významná rozhodnutí o tom, jakou společnost chceme pro mladé vytvářet a jaký typ ekonomiky chceme budovat.

V době, kdy se dostáváme z ekonomické recese a nezaměstnanost mladých dosahuje bezprecedentní úrovně, je jasnější než kdy dříve, že kreativní odvětví budou v naší budoucí hospodářské konkurenceschopnosti hrát ústřední roli a budou přispívat k vyrovnanému, agilnímu, hodnotnému a houževnatému hospodářství, o něž všichni usilujeme. Stejně tak budou hrát roli při generování obsahu, příběhů a zážitků, jež umožňují vznik nové Evropy, které je vlastní pluralismus, tolerance a osobitost. Tyto dvě agendy, ekonomická a kulturní, se spojují v novém programu Kreativní Evropa (Creative Europe) i v přístupu některých států, které jsou již s hodnotou kreativity dobře obeznámeny. Existuje zde nicméně riziko, že kvůli kombinaci vlivu finančního uskrovňování a vzdělávacího tradicionalismu je v mnoha zemích hodnota kreativity a mocného dynamismu vytvořeného propojením kreativity a podnikání velmi málo chápána a ztrácí se.

Jinými slovy, v mnoha částech Evropy je kreativní podnikání ve školách vytlačováno na okraj, přičemž pro školy je velice náročné používat pokrokové výukové nástroje. Toto je částečně důsledkem snížených výdajů na aktivity, jako je kreativní učení a vzdělávání v oblasti umění, protože na umělecký a kulturní sektor tvrdě dopadl globální ekonomický pokles a s ním související škrty ve veřejných výdajích. Ovšem některé státy (např. Švédsko, Finsko) považují kreativní podnikání za klíčové pro zvládnutí problémů doby. V některých zemích se tedy výuce k podnikavosti dostává stále větší podpory a konkrétně kreativní podnikání je předmětem zájmu zejména v severní Evropě.

Podle zprávy Vzdělávání v oblasti podnikání na školách v Evropě 5 spustilo osm zemí 6 specifické strategie pro podporu vzdělávání k podnikavosti a 13 dalších7  je zahrnulo do svých strategií týkajících se celoživotního učení, mladých lidí a ekonomického růstu. Polovina evropských zemí je zapojena v procesu vzdělávací reformy, která zahrnuje posílení vzdělávání k podnikavosti. Přesto je ve většině zemí podnikání, a zejména kreativní podnikání, v rámci všeobecné nabídky velmi okrajové a hrozí, že se zcela vytratí, pokud nebude k dispozici strategický a znalostní přehled, který prosazuje podnikavost jako klíč k osobnímu rozvoji, dosahování výsledků a úspěchů a lepším životním příležitostem.

V těchto souvislostech hraje program CENTRES důležitou roli při vytváření povědomí o kreativním podnikání ve školách a zvyšuje jeho popularitu. Podporuje partnery v tom, aby vylepšovali zajištění, hájili významnou hodnotu tohoto přístupu a zajišťovali, že bude do výuky zapojen komplexně a nebude omezen na okrajová „doporučená“ cvičení (a bude tedy součástí povinných cvičení). Jde samozřejmě o naprosto zásadní krok pro Evropu. Kreativní podnikání je tolik důležité pro naši hospodářskou i kulturní budoucnost ze dvou základních důvodů:

– Mění se charakter práce: Můžeme pozorovat strukturální posun směrem k agilnější, nezávislejší, mikro-podnikové ekonomice. Z faktorů, jako je digitalizace, zmenšování veřejného sektoru a růst v odvětvích založených na službách a znalostech, vyplývá, že potřebujeme stále více lidí s podnikatelskými dovednostmi. Tato otázka je ještě důležitější kvůli vysoké nezaměstnanosti mezi mladými, přičemž existuje malá šance, že ji bude možné vyřešit pouze přijímáním nových pracovníků.

Mladí lidé by měli být podporováni v zakládání vlastních podniků. Kreativní podnikání je obzvláště důležité, protože se stará o měnící se poptávku rostoucího sektoru kreativních odvětví8, ale také zavádí dovednosti týkající se spolupráce, interdisciplinární praxi a digitální gramotnost, přičemž tyto schopnosti jsou zásadní pro úspěch v celé řadě čím dál tím pružnějších odvětví.

– Mění se charakter společnosti: Jsme stále více globalizovaní, mezikulturní a propojení.

 Otvírají se tak možnosti rozvoje nových kultur a podnětů a mění se náš smysl pro identitu a tradici. Myšlenky, které tato tendence vytváří, budou formovat Evropu budoucnosti a ovlivní profil jejího hospodářství. Máme-li růst poklidně a soudržně, musíme vytvářet příležitosti pro mladé všech kategorií a opatřit je dovednostmi a sebevědomím a tím maximalizovat jejich kulturní kapitál. Kreativní podnikání je důležité pro budování schopností seberealizace a přežití ve stále více atomizovaném a rychle se měnícím světě.

Projekt CENTRES nám umožnil porozumět roli kreativního podnikání ve školách a dalších vzdělávacích prostředích a objasnil důvody, proč je pro naše hospodářství a naši společnost důležité. Nyní existuje strategická příležitost plně využít kreativní podnikání jako stěžejní součást vzdělávání a životních příležitostí mladých v celé Evropě, a to na základě Zprávy o kreativní ekonomice (Creative Economy Report) z roku 2013 a Akčního plánu Evropské komise pro podnikání 2020 (Opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě“) a využitím programu Kreativní Evropa.