Jak vnést kreativitu do škol? Pomocí strategie projektu CENTRES

Porozumět roli kreativního podnikání ve školách a dalších vzdělávacích zařízeních a objasnit důvody, proč je pro naše hospodářství a společnost důležité, napomáhá projekt CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools) . Je spolufinancovaný evropským programem celoživotního učení a jeho hlavním koordinátorem je British Council. V České republice odpovídá za projektovou realizaci Národní ústav pro vzdělávání.

TZ_projekt_CENTRES_2014.pdf TZ_projekt_CENTRES_2014.pdf (434,46 KB)


Hlavním cílem projektu je prosazovat modely a metody, které se mohou použít ve školách za účelem rozvíjení kreativních a podnikatelských dovedností žáků, a také podpora produktivní spolupráce podnikatelů a firem se školami. 
Zásluhou CENTRES existuje strategická příležitost k plnému využití kreativního podnikání jako stěžejní součásti vzdělávání a životních příležitostí mladých v celé Evropě, a to na základě Zprávy o kreativní ekonomice (Creative Economy Report) z roku 2013 a Akčního plánu Evropské komise pro podnikání 2020 („Opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě“) a využitím programu Kreativní Evropa.

Projekt vytvořil evropské fórum pro záležitosti týkající se výuky k podnikavosti specifické pro kreativní odvětví a pro sdílení inovací a osvědčených postupů v této oblasti. Ke klíčovým politickým bodům a stanoveným prioritním oblastem, které vyžadují pozornost a jsou součástí doporučení pro vzdělávací politiku projektu CENTRES, patří:

Horizontální a integrované přístupy ke kreativnímu podnikání ve školách, které povedou k pozitivním výstupům, jako jsou například schopnost spolupráce, podstupování rizik a vlastní iniciativa.

Návrat umění do škol, jinými slovy předměty, dovednosti a metody související s uměním je třeba rozšířit a zařadit do výuky napříč kurikulem.

Vytvoření kurikula v souladu s kreativním podnikáním. Existuje potřeba řady specifických politických nástrojů s důrazem na kreativní podnikání a se zaměřením na dlouhodobé programy (spíše než jednorázové projekty) a následná akreditace v rámci kreativního podnikání jakožto součást kurikula.

Programy kreativního podnikání s digitální podporou, které by měly mít informační podporu v kreativních technologických firmách. Ty by se školami úzce spolupracovaly a vyvíjely řešení na míru, která by zlepšovala kreativní učení a pomáhala budovat kompetence a dovednosti v příslušných oblastech.

Specializované programy kreativního podnikání. Specializovaná zařízení, jako například inkubátory, projekty pro rozvoj talentu nebo výzkum a rozvoj s partnery z daného odvětví, by měla být zakořeněna ve vzdělávacích institucích. Kurikulum kreativního podnikání poskytující strukturované učení a akreditace by pomohlo zlepšit životní příležitosti mladých lidí po celé Evropě. Akční plán EK pro podnikání 2020 stanovuje program, v němž se vzdělávání k podnikavosti a kreativní metody stávají povinnou součástí školení a rozvoje pro co nejvíce učitelů.

Koordinované programy pro propojení vzdělávání a firem. Vzdělávací sektor by měl být efektivnější ve vývoji strukturovaného plánu příležitostí, které povedou k lepším příležitostem na trhu práce. To bude vyžadovat hlubší partnerství s daným odvětvím, uvolnění hranic mezi vzdělávacími a podnikovými činnostmi a rovnováhu mezi technickým vzděláváním a odborným výcvikem a vyučováním celostních dovedností v komunikaci, spolupráci a řešení problémů.

Kompletní dokument Doporučení pro vzdělávací politiku naleznete na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání a na webu projektu CENTRES.


Chcete další informace? Kontaktujte nás:

Jana Gajdošová, manažerka projektu CENTRES, NÚV
jana.gajdosova@nuv_cz, tel. 274 022 336

Alžběta Polzová, tisková mluvčí NÚV
alzbeta.polzova@nuv_cz, tel. 608 393 199