ZŠ Plaňany

Výroční zpráva ředitele Základní školy Plaňany, okres Kolín  září -  2009

celý dokument


Plnění koncepce školy – hodnocení školního roku

Co se podařilo a bylo splněno:

 • v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku bylo vyučováno dle školního vzdělávacího programu „Pestrobarevná škola – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání“,
 • ve 4., 5. a  9. ročníku  bylo vyučováno dle  vzdělávacího programu  Základní škola  16847/96-2,
 • žáci  1. stupně byli hodnoceni slovně ve všech předmětech včetně chování, z výsledků dotazníkového šetření MAPA školy vyplynulo, že slovní hodnocení chce pouze 9 % zákonných zástupců žáků a na základě tohoto zjištění byli osloveni zákonní zástupci žáků 1. – 4. ročníku s jednoznačnou otázkou, zda slovní hodnocení ano, či ne, na základě výsledku schválila  školská rada návrh ředitele školy hodnotit od školního roku 2009/2010 slovně v 1.- 3. ročníku,
 • žáci 2. stupně byli hodnoceni známkou /VIII. A slovně  z výchov/,
 • práce asistentů pedagoga v I. B, V. B a VI. B byla efektivně využívána a proběhly kontroly ze strany PPP Nymburk i Jedličkova ústavu s výsledkem velmi pozitivním,
 • SPC byla kontrolována práce se žákem sluchově postiženým rovněž s velmi dobrým závěrem,
 • byla navázána spolupráce se Základní školou Mnichovická Kolín  (vzájemná návštěva pedagogů ve výuce),
 • škola byla zařazena jako spolupracující subjekt do projektu agentury N+N s.r.o. v rámci OPVK Středočeského kraje – „Střední a základní školy společně – praktickými zkušenostmi k rozvoji a zvyšování kompetencí“,
 • škole byly přiděleny finanční prostředky z  rozvojového programu MŠMT „Podpora čtenářské gramotnosti ve školách v roce 2008“ ve výši 99 152,-, které byly využity na nákup knižního fondu a realizaci čtenářských aktivit,
 • v rámci OPVK 2. výzva byl podán vlastní projekt – „Program na podporu a zvyšování kvality v cizojazyčném vzdělávání na Základní škole Plaňany, okres Kolín – výsledek zatím není znám,
 • byl zajištěn plynulejší přechod žáků prvního stupně na druhý stupeň,
 • se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhala systematická příprava,
 • od září 2009 byla  škola zařazena do projektu RŠSP - VIP Kariéra II /IPPP ČR/ a při škole byla zřízena funkce školního psychologa,
 • ve druhém pololetí bylo provedeno testování MAPA školy, pro rodiče, žáky a učitele, výsledky jsou zveřejněny na www stránkách školy a s pedagogickým sborem bylo provedeno seznámení s výsledky, které poslouží k autoevaluaci školy v září 2010,
 • na celém 1. stupni  a v 6. ročníku bylo využíváno zkušeností z organizace výuky „Začít spolu“,
 • vycházejícím žákům /5.a 9. ročník/ bylo vypracováno výstupní hodnocení a bylo vydáno s pololetním vysvědčením, výstupní hodnocení žáci mohli přiložit k přihlášce na střední školy,
 • žáci v 1. až 6. ročníku dostávali týdenní plány v papírové nebo internetové podobě,
 • škola se zapojila do projektu LES,
 • pro MŠ Plaňany, MŠ Křečhoř, MŠ Svojšice, MŠ Třebovle byla organizována společná akce Slavnosti podzimu. Na budoucí prvňáky se byly paní učitelky ze školy podívat ve školkách a byla připravena Zahradní slavnost pro budoucí prvňáky,
 • s plánem výjezdů tříd byli zákonní zástupci žáků seznámeni a na výběru zařízení pro konání vícedenního výjezdu se podíleli,
 • školy v přírodě a ostatní letní kurzy se uskutečnily v termínu  1.- 5. 6. nebo 8. - 12. 6.  2009,
 • lyžařský  kurz se uskutečnil v měsíci březnu v Rokytnici nad Jizerou – účastnilo se 26 žáků 7. – 9. ročníku,
 • plavecký kurz  byl organizován pro žáky 2. a 3. ročníku,
 • žáci devátého ročníku pracovali na absolventských pracích v rámci předmětu Pracovní činnosti ve druhém pololetí 2008/2009 a obhajovali své práce  15. - 16. 6. 2009,
 • byl vytvořen Minimální preventivní program a plán EVVO na  rok 2008/2009,
 • školní družina  pracovala v  5 odděleních, podle počtu přihlášených žáků,
 • ke zlepšení vzájemné informovanosti byl využit Informační zpravodaj, týdenní plány, internetové stránky školy a v hojné míře odborný tisk a noviny,
 • výchovné  cíle  stanovené  výchovným  poradcem v oblasti  volby povolání byly splněny a všichni vycházející žáci byli na střední školy a učiliště přijati,