RŠPP-VIP II: Dotazník pro ředitele zapojených škol - vyhodnocení

Jak hodnotíte přínos práce školního psychologa/školního speciálního pedagoga pro Vaši školu? V případě, že odborník/ci pracují na Vaší škole déle než 2 roky, zhodnoťte stručně,  co se ve Vaší škole změnilo, jak se změnil charakter poskytovaných služeb.   

častější využití odborníka
zkvalitnění komunikace s PPP, SPC, OSPOD, Policie
nárůst důvěry rodičů
nárůst efektivity práce odborníka (integrace do prostředí školy, zdokonalení znalostí...)
rozšíření pole působnosti odborníka (žáci, učitelé, rodiče, vedení, ŠPP...)
zlepšení prospěchu dětí

Které jeho činnosti hodnotíte zvlášť pozitivně pro žáky?

okamžitá, intenzivní, dlouhodobá podpora
("ve škole je někdo, kdo na mě má vždy čas a vyslechne mě")
 práce s SPU a SPCH
diagnostická činnost
individuální a skupinové reedukace
logopedie
sociometrie
screening
 podpora celé rodiny
 prevence (šikana, návykové látky, záškoláctví)
 práce na zlepšování soc. klimatu ve třídě
adaptační semináře

Které činnosti hodnotíte pozitivně ve vztahu k pedagogům školy?

dlouhodobá individuální odborná podpora
 krizová intervence
skupinová podpora (plán řešení modelových situací)
 pomoc při vypracování IVP
 mediátor kontaktu s rodiči, PPP, SPC
 pomoc učitelům při práci s žáky s SPU a SPCH

Jak hodnotíte spolupráci školního psychologa/školního speciálního pedagoga s ostatními členy školního poradenského pracoviště ? (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé, učitelé výchov)

harmonická
pravidelné schůzky s jasným cílem a závěrem

Projevila se činnost odborníka v postojích rodičů ke škole? Jak?

rodiče ve zvýšené míře vyhledávají pomoc odborníka

Které okruhy činností ze strany psychologa/speciálního pedagoga postrádáte?

větší úvazek
systematické školení pedagogů
nic
aktivní vyhledávání nadaných
vybavení diagnostickými nástroji

Jak hodnotíte Vaši spolupráci  se školním psychologem/spec. pedagogem? V čem byla Vaše spolupráce problematická ?

střídání odborníků
finanční ohodnocení
poloviční úvazek nedostatečný při řešení akutních problémů
DPČ

Rozhodně bych nechtěl, aby školní psycholog/spec. pedagog ……….

ukončil působení na škole
 stal se administrativním pracovníkem
 zasahoval výrazně do zaběhnutého fungování školy

Jak hodnotíte metodickou podporu IPPP poskytovanou prostřednictvím metodiků?

není mi známo (neznám metodika, nedokážu posoudit jeho práci)
metodik chybí
chybí stabilní pravidla dlouhodobé podpory

Jak hodnotíte organizaci vzdělávacích programů poskytovaných zapojeným odborníkům?

nedokážu posoudit
nepřítomnost ve škole narušuje jeho práci
nepraktické
chybí vzdělávání k diagnostice
menší četnost než v minulém roce (zejm. Bálintovské skupiny)
návrh přesunout některé akce do Brna

Které aspekty práce odborníka ve škole považujete za problematické, metodicky nedořešené ?

financování (ESF -> stát)
souhlas rodičů
nedostatek kanc. potřeb a materiálu
nedostatečná opora v zákonech
zacházení s osobními údaji ve vztahu k pedagogům a vedení školy

Rád bych ještě doplnil/a ?

odborník si zaslouží víc peněz, případně odměny
financování by mělo přejít do rukou státu
návrh nahrazení DPČ na dobu určitou pracovním úvazkem na dobu neurčitou

 

celý dokument ke stažení