Analýzy a vizualizace dat

Skills Panorama

skills-panorama-s1.png

Webový portál Skills Panorama je interaktivní online platforma určená tvůrcům politik, analytikům, ale také praktikujícím kariérovým poradcům. Nabízící spolehlivá, uživatelsky vstřícná, otevřená, užitečná, a relevantní data a informace týkající se kvalifikačních potřeb, povolání a sektorů napříč členskými státy EU. Jedná se o iniciativu Evropské komise, která má zlepšit schopnosti evropských zemí určovat a předvídat kvalifikační potřeby, pomáhat systémům vzdělávání a odborné přípravy lépe reagovat na potřeby trhu práce a lépe sladit nabídku a poptávku po dovednostech v rámci celé EU.

Webový portál Skills Panorama obsahuje jednoduchou navigaci napříč informacemi o trhu práce a dovednostech. Uživatelům nabízí údaje, které umožňují nejenom sledovat aktuální vývoj, ale také porovnávat současnou situaci s předchozími trendy a předpovídat rovněž možné budoucí trendy. Informace lze filtrovat podle sektoru (možnost volby z 6 sektorů a 17 průmyslových odvětví), povolání (9 hlavních skupin povolání, 40 skupin povolání), země (27 členských zemí EU a Spojené království), nebo podle tematické oblasti (Dovednosti v online inzerci práce, Evropský index dovedností, Lidé a dovednosti, Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po dovednostech a pracovních místech, Budoucí pracovní místa, Kontext trhu práce). V nabídce je také více než 60 indikátorů z oblasti trhu práce (např. využívání digitálních dovedností, automatizace, učení se na pracovišti, NEETs, míra zaměstnanosti, zaměstnanost v jednotlivých oborech, význam oborově specifických dovedností, atd.). Datové výstupy se zobrazují ve formě interaktivních grafů a tabulek. Mezi hlavní zdroje dat patří databáze CEDEFOP, Eurostat a OECD, umožněn je také přístup k národním údajům a zdrojům.

K dispozici jsou dále zajímavá analytická zjištění obsahující stručnou aktuální analýzu konkrétních dovedností, skupiny dovedností, jednotlivého sektoru, konkrétního povolání nebo země, která uživatele zajímá. Nechybí ani sekce informující o důležitých aktualitách a událostech v oblasti dovedností v Evropě. Pro zájemce je k dispozici také blog, kde mohou oslovit jednotlivé experty Cedefopu.

Evropský index dovedností

skills-panorama-4m.png

Evropský index dovedností je monitorovací nástroj, který poskytuje stručný přehled o fungování systémů rozvoje dovedností v jednotlivých zemích. Jeho struktura zohledňuje propojenost oblastí, které ovlivňují výkonnostní ukazatele a výsledky zemí v oblasti rozvoje dovedností. Index se skládá ze tří oblastí (pilířů): rozvoj dovedností, aktivizace dovedností a sladění potřeb trhu práce a dovedností, z nichž každá měří odlišný aspekt systému dovedností. Ideální výsledek, který odpovídá skóre 100 (na škále 0-100), je odvozen z nejlepších výsledků v dané oblasti, kterých dosáhla konkrétní členská země v posledních sedmi letech. Mezera mezi 100 a dosaženým výsledkem definuje prostor pro možné zlepšení. Index dovedností vychází z relevantních dat z několika různých zdrojů, např. Šetření pracovních sil v EU nebo Mezinárodního průzkumu znalostí studentů PISA. Index přehledně ukazuje, jak si země vedou ve všech sledovaných oblastech a kde je prostor pro zlepšení. Index může zároveň osvětlit vztahy mezi jednotlivými externími faktory a výsledky, které systém rozvoje dovedností přináší ekonomice a občanům dané země. Index podporuje dialog mezi jednotlivými aktéry činnými ve vzdělávání a odborné přípravě, aktéry na trhu práce a tvůrci politik v ekonomické a sociální oblasti.

Podrobné výsledky indexu dovedností pro ČR.