ReferNet informuje o odborném vzdělávání už 10 let

  

Celoevropskou referenční a informační síť o odborném vzdělávání ReferNet koordinuje CEDEFOP - Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy, který stál před patnácti lety u jejího zrodu. 

refernet.jpg


 

Hlavním cílem a posláním této sítě je shromažďování, výměna a šíření informací z oblasti odborného vzdělávání a lidských zdrojů ve všech 28 členských zemích EU, Norsku a Islandu. Informace slouží zejména tvůrcům strategických dokumentů, výzkumným pracovníkům a odborníkům v praxi. V každé členské zemi bylo zřízeno Národní konsorcium, sestávající z institucí aktivních v oblasti odborného vzdělávání, které vede národní koordinátor.

Česká republika je členem sítě již od roku 2004. Ve vedení Národního konsorcia ReferNet ČR, které má 21 členů, se v dvouletých cyklech střídá Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a Národní vzdělávací fond (NVF). Činnost sítě je spolufinancována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

ReferNet se věnuje tématům vztahujícím se k počátečnímu, odbornému i celoživotnímu vzdělávání. Jde o témata jako např. uznávání kvalifikací, klíčové kompetence, spolupráce se zaměstnavateli, inovace v odborném vzdělávání, kariérové poradenství, vzdělávání učitelů, lektorů a instruktorů, mobilita žáků a osob, opatření členských zemí pro migranty, předvídání kvalifikačních potřeb a řada dalších témat, která reagují na poptávku Evropské komise v souvislosti s aktuálním vývojem a trendy. Cedefop prostřednictvím sítě ReferNet pravidelně monitoruje pokrok, kterého dosáhly jednotlivé země v souladu s plněním strategických cílů (v současné době jde o monitorování střednědobých cílů stanovených setkáním zástupců ministerstev školství v Rize v roce 2015).

Mezi tradiční výstupy sítě patří Přehledová zpráva o odborném vzdělávání či leták Zaostřeno na odborné vzdělávání, v posledních dvou letech přibyly také tematické zprávy či informace o mobilitě v počátečním odborném vzdělávání pro nový nástroj Cedefopu, tzv. Mobility Scoreboard. 

Zejména v posledních letech v kontextu Strategie EU 2020 stoupá význam ReferNetu jako klíčového nástroje pro hodnocení postupu jednotlivých zemí k realizaci cílů Strategie EU 2020 a pro tvorbu specifických doporučení Evropské komise pro jednotlivé země v oblasti odborného vzdělávání.

„ReferNet se snaží nezávislým způsobem zmapovat situaci v jednotlivých zemích tím, že si od nich nasbírá informace a porovná je,“ vysvětluje národní koordinátorka sítě v ČR Martina Kaňáková a pokračuje: „navíc nás zajímá i vzdělávací politika.“ Ve zprávách jsou tak zahrnuty i informace o tom, co se v jednotlivých zemích ve vzdělávání chystá. „Oblast vzdělávání totiž nepatří do společných politik; aktivita EU nezasahuje přímo do národní vzdělávací politiky, ale je omezena jen na podporu členských států,“ říká M. Kaňáková. I když členské země akceptují zavádění evropských nástrojů ve vzdělávání, tak každá má svá specifika, která jednotlivé trendy i zavádění nástrojů mohou mírně odsunout nebo pozměnit.

Více informací o ReferNetu najdete na www.refernet.cz. Ten je propojený s weby ostatních členských zemí a CEDEFOPu a  najdete tu všechny zprávy a výstupy od roku 2004, stejně tak i aktuální informace.