Pražské školy volají po rozvoji kompetencí k podnikavosti

Z průzkumu Národního ústavu pro vzdělávání vyplývá, že téměř 60 % středních a vyšších odborných škol nezbývají finance na vzdělávání mimo vlastní výuku. Problémem je i malý zájem žáků o ekonomické projekty. Východiskem pro řešení nejen tohoto rozporu bude stanovení priorit krajů a škol v oblasti vzdělávání na příštích šest let, tzv. akční plány.

tisková zpráva ke stažení


Jako problém v oblasti rozvoje kompetencí uvádí 57 % škol nedostatek finančních prostředků pro realizaci vzdělávání nad rámec standardní výuky. 41 % škol se dále potýká s nedostatkem výukových materiálů, pomůcek a metodik pro učitele. „Řadu učebních a metodických materiálů, od předškolního až po gymnaziální a odborné vzdělávání, nabízí Metodický portál RVP.CZ, který je denně aktualizován a obměňován,“ říká Helena Úlovcová, pověřená řízením Národního ústavu pro vzdělávání, který portál RVP.CZ provozuje.

Značná část pražských škol, 39 %, vidí bariéru také v tom, že žáci neprojevují zájem o ekonomické projekty k rozvoji podnikavosti. Pro 36 % škol je také obtížné najít pro tento účel vhodné partnery mezi zaměstnavateli. „Na tyto překážky poukázal již projekt POSPOLU, který zároveň přinesl řadu příkladů dobré praxe škol, kterým se uvedené obtíže podařilo překonat. Z jejich zkušeností budou těžit v rámci projektu P-KAP i další školy, které chtějí zlepšit spolupráci s firmami. Výsledky průzkumu ukazují, jak školy situaci vnímají, a jsou zároveň zpětnou vazbu pro kraje, v jakých oblastech mohou školám pomoci,“ říká Václav Pícl, náměstek sekce pro řízení vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Podrobná analýza jako odrazový můstek k akčním plánům krajů a škol

Průzkum je součástí projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP). „Průzkum poslouží jako jeden ze zdrojů informací ke stanovení priorit krajů a škol v oblasti vzdělávání a k tvorbě tzv. krajských akčních plánů a školních akčních plánů či plánů aktivit pro rozvoj vzdělávání ve škole. Na jejich základě budou školy moci čerpat finance z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání,“ vysvětluje Helena Úlovcová, pověřená řízením Národního ústavu pro vzdělávání.

Sběr dat se uskutečnil formou internetového dotazování. Osloveny byly všechny SŠ a VOŠ, z celkem 1365 obeslaných škol jich kompletně dotazník vyplnilo 96 %. Podrobné výsledky šetření pro jednotlivé kraje jsou k dispozici na www.pkap.cz.

Cílem aktivit krajského akčního plánování je sladění vzdělávací politiky na školské, krajské a národní úrovni a zkvalitnění vzdělávání. Kromě kompetencí k podnikavosti to znamená mimo jiné i spolupráci škol se zaměstnavateli, podporu polytechnického vzdělávání nebo rozvoj kariérového poradenství. Projekt P-KAP bude v procesu akčního plánování školám i krajům poskytovat metodickou podporu.


Rádi zodpovíme vaše dotazy:

Martin Úlovec, analytik projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)
martin.ulovec@nuv_cz, tel.: 274 022 323, 724 944 309

Markéta Růžičková, tisková mluvčí NÚV
marketa.ruzickova@nuv_cz, tel.: 274 022 134, 777 970 821

Další informace najdete na webu www.nuv.cz a www.pkap.cz.


 

Kompletní výsledky šetření P-KAP v Praze

Další analýzy z kraje