NQF-in

Logo_NQF-in_horizontal.jpg Zapojení neformálních kvalifikací do národního rámce kvalifikací je hlavním tématem mezinárodního projektu NQF-in, který je součástí programu Erasmus+ (KA 2 – Strategic partnership in VET).

Hlavním cílem projektu je podpora vzájemného učení v oblasti vytváření politik a poskytnutí doporučení vládám při otevírání národních rámců kvalifikací kvalifikacím z neformálního sektoru (kvalifikacím získaných v neformálním vzdělávání, mimo formální vzdělávací systém). Za tímto účelem se budou vytvářet dva typy analýz, a to:

  • Detailní popis systémů a návrhů řešení za účelem zahrnutí kvalifikací udělovaných v neformálního sektoru do národních rámců kvalifikací a bude obsahovat popis kvalifikačních systému, roli národního rámce, institucionální nastavení, zajišťování kvality, náklady, zdůvodnění a cíle a silné i slabé stránky zahrnutí neformálních kvalifikací do národního rámce.
  • Identifikace a rozvoj organizačních a finančních modelů pro zahrnutí neformálních kvalifikací do Českého rámce kvalifikací (každý model bude zahrnovat institucionální nastavení, výhody a nevýhody, nákladnost, doporučení a podmínky úspěchu.
Trvání projektu:

 1. 9. 2015 – 31. 8. 2018

Kontaktní údaje: 

Jan Brůha – manažer projektu, email: jan.bruha@nuv_cz

Název: 

Developing organisational and financial models for including non-formal sector qualifications in National Qualifications Frameworks
(Rozvoj organizačních a finančních modelů pro zařazení kvalifikací získaných v neformálního sektoru do národních rámců kvalifikací)

Další informace

http://www.nqf-in.eu/


Projekt napomůže lepšímu porozumění systémovým řešením v zemích zapojených do projektu (ve všech případech zemí s funkčním národním rámcem kvalifikací), tím, že vytvoří možné doporučené modely zapojení neformálních kvalifikací do národního rámce kvalifikací.

Projekt řeší 7 partnerů, hlavním koordinátorem je polský partner Instytut Badan Edukacyjnych – IBE. Dalšími partnery vedle Národního ústavu pro vzdělávání jsou, Universita Split , Céreq - Francouzské centrum výzkumu kvalifikací, DIT - Dublin Institute of Technology,  SCQF Partnership - The Scottish Credit and Qualifications Framework Partnership a maďarský partner OH - Oktatási Hivatal.

Projekt naplňuje priority výzvy a to požadavek na rozvoj evropského prostoru dovedností a kvalifikací, tím, že podpoří větší soudržnost mezi různými evropskými a národními nástroji pro transparentnost, a dále bude stimulovat rozvoj inovativních přístupů a nástrojů, aby byly efektivnější a ekonomičtější a také témata týkající se podpory vysoce kvalitního odborného vzdělávání a přípravy a zvyšování relevance VET vzhledem k pracovnímu trhu včetně snižování nesouladu mezi poptávkou a nabídkou kvalifikací.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. 

 

 

 

Erasmusplus.jpg