Návrat umění do škol

Doporučení pro vzdělávací politiku

Předměty, dovednosti a metody související s uměním je třeba rozšířit a zařadit do výuky napříč kurikulem. Měli bychom také vybudovat sebevědomí a kompetence učitelů začlenit do výuky přístupy založené na umění a také bychom měli vylepšit nabídku uměleckého a kulturního sektoru tak, aby lépe vyhovovala potřebám vzdělávacího sektoru

Politický program

Absence umění a kreativní výuky ve školách a jiných vzdělávacích institucích a pokles nabídky (kvůli úsporným opatřením a školské politice přiklánějící se k předmětům STEM)

Napříč Evropou naše vzdělávací systémy zdůrazňují potřebu dovedností získaných v předmětech STEM spíše než STEAM (kde přidané „A“ znamená „Arts“, tedy umění a humanitní obory). Mnoho naučných aktivit z předmětů STEM má výrazné tvůrčí prvky (například řešení problémů v matematice nebo designu a vývoj v technologiích a strojírenství). Praxe výuky má však tendenci být poněkud více didaktická a zaměřená na výsledky, zatímco na prostor pro spolupráci, představivost a umění není kladen takový důraz. V této souvislosti je třeba hodnotu umění vyjádřit mnohem jasněji, a to budováním dovedností a schopností, zvyšováním sebedůvěry, podporou řešení problémů a multidisciplinárních postupů a zvýšením dosahování výsledků a úspěchů v dalších předmětech.

Program CENTRES poskytl platformu pro výuku umění, která profesionálům v oblasti vzdělávání a umění umožňuje vyvinout nástroje, jež umění začlení do vzdělávání jakožto jeho nedílnou součást. Například projekt ArtRun v Dánsku zahrnoval partnerství mezi školou a muzeem současného umění. Ti se pak společně podíleli na vzdělávacím projektu v oblasti umění, který odpovídal potřebám obou organizací a do něhož se zapojilo 39 žáků. Ve Velké Británii všechny pilotní projekty představovaly umělecké aktivity jako základ celostního přístupu ke kreativnímu podnikání. Aktivity zahrnovaly např. výrobu CD, sklářský průmysl nebo hudební představení. Umělecký přístup poskytl obsah a myšlenky pro rozvoj kreativních podnikatelských aktivit.