MŠMT schválilo návrh způsobu zavádění ECVET a zřídilo pro něj koordinační centrum

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 10. dubna 2012 schválilo návrh způsobu zavádění Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) v České republice. Podle návrhu bude zavádění ECVET spojeno s podporou dostupnosti kvalifikací. Pro počáteční vzdělávání bude potenciál ECVET využit k zatraktivnění odborného vzdělávání, zejména technického zaměření, a k podpoře jeho kvality. Hlavním prostředkem bude podpora učebních mobilit žáků, a to nejen mezinárodních, ale i vnitrostátních, které mohou mít podobu praktického vyučování žáků středních škol ve firmách.   

V dalším vzdělávání a v oblasti uznávání výsledků učení směřuje schválený návrh k propojení existujícího a (prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací) dotvářeného kvalifikačního systému s ECVET. To má přinést přidanou hodnotu zejména díky využívání kreditů pro rozšíření možnosti postupného získávání kvalifikací a pro potřeby uznávání výsledků učení dosažených v České republice i v zahraničí.

Na základě rozhodnutí MŠMT bylo 20. dubna ustaveno Koordinační centrum pro ECVET, které má tři součásti:

  • odborná skupina pro ECVET - skupina odborníků, kteří zastupují školy a jejich asociace, významné podniky, organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců s celostátní působností,  ministerstva, školské orgány v krajích,
  • pracovní skupina NÚV - skupina pracovníků NÚV zapojených do řešení úkolů souvisejících s přípravou podmínek pro zavádění ECVET v domácím i v mezinárodním prostředí,
  • národní tým expertů ECVET - skupina odborníků, kteří v souvislosti s ECVET pracují v domácím i v mezinárodním prostředí a jejich činnost je podporována schváleným grantem Evropské komise.

Centrum na národní úrovni koordinuje aktivity související se zaváděním ECVET a o své činnosti a jejích výsledcích informuje stanoveným způsobem MŠMT. Je součástí mezinárodní sítě, spolupracuje i s centry pro ostatní evropské nástroje (EQF, EQAVET, Europass).