Modernizace odborného vzdělávání (MOV)

TCO.jpg Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Projekt se zaměřuje na všeobecně vzdělávací a odbornou složku vzdělávání na středních odborných školách s cílem podpořit uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Cestou k dosažení nastavených cílů je zejména modernizace školních vzdělávacích programů (ŠVP). Středním odborným školám bude poskytnuta metodická podpora pro koncipování a úpravy ŠVP a pro realizaci výuky podle nich, která jim umožní zlepšit kvalitu ŠVP a přiblížit je potřebám trhu práce. Projekt se také zabývá propojením počátečního odborného vzdělávání s profesními kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací a podporou realizace praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli.

Hlavními cíli projektu je:

• modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání ve všeobecně vzdělávací oblasti na úrovni ŠVP a současně podpořit klíčové kompetence žáků pro uplatnění na trhu práce a celoživotní učení;

 modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání prostřednictvím posílení základů odborného vzdělávání na úrovni ŠVP a současně prohloubit odborné kompetence žáků pro další odborný rozvoj a uplatnění na trhu práce;

 provázat počáteční odborné vzdělávání s kvalifikační strukturou Národní soustavy kvalifikací;

• rozšiřovat a zefektivnit možnosti realizace odborného výcviku a odborné praxe žáků středních odborných škol ve spolupráci se zaměstnavateli;

• navrhnout digitální prostředí pro tvorbu a inovaci ŠVP a sdílení metodických a výukových materiálů;

• vytvořit modelové sestavy komplexních úloh / vzdělávacích projektů / příkladů dobré praxe a zajistit jejich využití ve vzorku ŠVP.

Základní administrativní údaje


CO-poz.jpg

Zahájení projektu 1. května 2017
Ukončení projektu 30. dubna 2020
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_020/0004176
Příjemce dotace Národní ústav pro vzdělávání
Rozpočet projektu 96 964 737 Kč

Zprávy

Odborný panel MOV: jak na spolupráci škol a firem?

Jak zintenzivnit a zkvalitnit spolupráci mezi školami a firmami? Co nám v tom brání a jaké výzvy nás čekají do budoucna? Na tyto otázky hledal odpovědi třetí odborný panel projektu MOV. 

 

Střední odborné školy budou moci ve výuce využít na 300 nových vzdělávacích modulů

Školám pomohou lépe strukturovat obsah vzdělávání, žákům zatraktivní výuku.

 

Odborný panel MOV: každý žák má mít zkušenost s podnikáním

Odborníci na problematiku podnikavosti se setkali na odborném panelu projektu MOV. Podnikavost žáků by podle nich měla být prioritou všech subjektů zainteresovaných na středním vzdělávání, a to na lokální i regionální úrovni. Jejímu rozšíření by napomohla úprava RVP, ale i podpora vzdělávání učitelů.  

 

Projekt MOV se rozšiřuje o další obory

Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozšiřuje své působení o 6  nových oborů. Další střední odborné školy mají  nyní  možnost se do projektu MOV přihlásit, stávající školy  případně  mohou rozšířit svoji účast v projektu o další obory.

 

Další školy se mohou přihlásit do projektu MOV

Projekt Modernizace odborného vzdělávání zve další školy ke spolupráci na inovování odborného vzdělávání v pěti klíčových aktivitách. Zájem o zapojení do projektu mohou školy vyjádřit vyplněním online formuláře.

 

Závěry odborného panelu inspirují k úpravám všeobecné složky vzdělávání

Pro modulové vyučování je potřeba přizpůsobit prostředí, ve kterém bude fungovat, a druhý cizí jazyk lze vyžadovat až po úspěšném ovládnutí prvního. Odborníci se během panelu MOV vyjádřili k možnostem modernizace všeobecné složky odborného vzdělávání. 

 

další