Modernizace odborného vzdělávání (MOV)

TCO.jpg Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Projekt se zaměřuje na všeobecně vzdělávací a odbornou složku vzdělávání na středních odborných školách s cílem podpořit uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Cestou k dosažení nastavených cílů je zejména modernizace školních vzdělávacích programů (ŠVP). Středním odborným školám bude poskytnuta metodická podpora pro koncipování a úpravy ŠVP a pro realizaci výuky podle nich, která jim umožní zlepšit kvalitu ŠVP a přiblížit je potřebám trhu práce. Projekt se také zabývá propojením počátečního odborného vzdělávání s profesními kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací a podporou realizace praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli.

Hlavními cíli projektu je:

• modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání ve všeobecně vzdělávací oblasti na úrovni ŠVP a současně podpořit klíčové kompetence žáků pro uplatnění na trhu práce a celoživotní učení;

 modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání prostřednictvím posílení základů odborného vzdělávání na úrovni ŠVP a současně prohloubit odborné kompetence žáků pro další odborný rozvoj a uplatnění na trhu práce;

 provázat počáteční odborné vzdělávání s kvalifikační strukturou Národní soustavy kvalifikací;

• rozšiřovat a zefektivnit možnosti realizace odborného výcviku a odborné praxe žáků středních odborných škol ve spolupráci se zaměstnavateli;

• navrhnout digitální prostředí pro tvorbu a inovaci ŠVP a sdílení metodických a výukových materiálů;

• vytvořit modelové sestavy komplexních úloh / vzdělávacích projektů / příkladů dobré praxe a zajistit jejich využití ve vzorku ŠVP.

Základní administrativní údaje


CO-poz.jpg

Zahájení projektu 1. května 2017
Ukončení projektu 30. dubna 2020
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_020/0004176
Příjemce dotace Národní ústav pro vzdělávání
Rozpočet projektu 96 964 737 Kč

Zprávy

Další školy se mohou přihlásit do projektu MOV

Projekt Modernizace odborného vzdělávání zve další školy ke spolupráci na inovování odborného vzdělávání v pěti klíčových aktivitách. Zájem o zapojení do projektu mohou školy vyjádřit vyplněním online formuláře.

 

Závěry odborného panelu inspirují k úpravám všeobecné složky vzdělávání

Pro modulové vyučování je potřeba přizpůsobit prostředí, ve kterém bude fungovat, a druhý cizí jazyk lze vyžadovat až po úspěšném ovládnutí prvního. Odborníci se během panelu MOV vyjádřili k možnostem modernizace všeobecné složky odborného vzdělávání. 

 

Odborný panel prodiskutuje všeobecné vzdělávání na odborných školách

Možnostem zkvalitnění všeobecné složky vzdělávání se bude věnovat odborný panel projektu MOV. Odborníci se vyjádří k tématům modulárního vyučování, druhého cizího jazyka i evropského rámce pro klíčové kompetence.

 

V říjnu proběhnou úvodní setkání pracovních skupin

Do projektu vybrané školy se zúčastní série úvodních schůzek, během nichž budou naplánovány první společné kroky pracovních skupin.

 

Školy se mohou zapojit do projektu MOV

Střední odborné školy mají tento měsíc možnost přihlásit se do projektu Modernizace odborného vzdělávání, který svou činnost zaměří na modernizaci kurikula středního odborného vzdělávání na úrovni školních vzdělávacích programů.  

 

Začal projekt Modernizace odborného vzdělávání

Projekt se dotkne 42 % žáků ve středním odborném vzdělávání

 

další