Modernizace odborného vzdělávání (MOV)

TCO.jpg Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Projekt se zaměřuje na všeobecně vzdělávací a odbornou složku vzdělávání na středních odborných školách s cílem podpořit uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Cestou k dosažení nastavených cílů je zejména modernizace školních vzdělávacích programů (ŠVP). Středním odborným školám bude poskytnuta metodická podpora pro koncipování a úpravy ŠVP a pro realizaci výuky podle nich, která jim umožní zlepšit kvalitu ŠVP a přiblížit je potřebám trhu práce. Projekt se také zabývá propojením počátečního odborného vzdělávání s profesními kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací a podporou realizace praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli.

Hlavními cíli projektu je:

• modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání ve všeobecně vzdělávací oblasti na úrovni ŠVP a současně podpořit klíčové kompetence žáků pro uplatnění na trhu práce a celoživotní učení;

 modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání prostřednictvím posílení základů odborného vzdělávání na úrovni ŠVP a současně prohloubit odborné kompetence žáků pro další odborný rozvoj a uplatnění na trhu práce;

 provázat počáteční odborné vzdělávání s kvalifikační strukturou Národní soustavy kvalifikací;

• rozšiřovat a zefektivnit možnosti realizace odborného výcviku a odborné praxe žáků středních odborných škol ve spolupráci se zaměstnavateli;

• navrhnout digitální prostředí pro tvorbu a inovaci ŠVP a sdílení metodických a výukových materiálů;

• vytvořit modelové sestavy komplexních úloh / vzdělávacích projektů / příkladů dobré praxe a zajistit jejich využití ve vzorku ŠVP.

Základní administrativní údaje


CO-poz.jpg

Zahájení projektu 1. května 2017
Ukončení projektu 30. dubna 2020
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_020/0004176
Příjemce dotace Národní ústav pro vzdělávání
Rozpočet projektu 96 964 737 Kč

Zprávy

Odborný panel MOV: každý žák má mít zkušenost s podnikáním

Odborníci na problematiku podnikavosti se setkali na odborném panelu projektu MOV. Podnikavost žáků by podle nich měla být prioritou všech subjektů zainteresovaných na středním vzdělávání, a to na lokální i regionální úrovni. Jejímu rozšíření by napomohla úprava RVP, ale i podpora vzdělávání učitelů.  

 

Projekt MOV se rozšiřuje o další obory

Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozšiřuje své působení o 6  nových oborů. Další střední odborné školy mají  nyní  možnost se do projektu MOV přihlásit, stávající školy  případně  mohou rozšířit svoji účast v projektu o další obory.

 

Další školy se mohou přihlásit do projektu MOV

Projekt Modernizace odborného vzdělávání zve další školy ke spolupráci na inovování odborného vzdělávání v pěti klíčových aktivitách. Zájem o zapojení do projektu mohou školy vyjádřit vyplněním online formuláře.

 

Závěry odborného panelu inspirují k úpravám všeobecné složky vzdělávání

Pro modulové vyučování je potřeba přizpůsobit prostředí, ve kterém bude fungovat, a druhý cizí jazyk lze vyžadovat až po úspěšném ovládnutí prvního. Odborníci se během panelu MOV vyjádřili k možnostem modernizace všeobecné složky odborného vzdělávání. 

 

Odborný panel prodiskutuje všeobecné vzdělávání na odborných školách

Možnostem zkvalitnění všeobecné složky vzdělávání se bude věnovat odborný panel projektu MOV. Odborníci se vyjádří k tématům modulárního vyučování, druhého cizího jazyka i evropského rámce pro klíčové kompetence.

 

V říjnu proběhnou úvodní setkání pracovních skupin

Do projektu vybrané školy se zúčastní série úvodních schůzek, během nichž budou naplánovány první společné kroky pracovních skupin.

 

další