KURIKULUM S: Metodické příručky pro učitele

Image 

Žákovské projekty – cesta ke kompetencím

Příručka je věnována projektovému vyučování a žákovským projektům jako nástroji pro rozvoj klíčových kompetencí. Součástí je více než 30 příkladů dobré praxe odborných škol.

Image Image

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol – 2 díly

  1. Občan v demokratické společnosti a Informační a komunikační technologie
  2. Člověk a životní prostředí a Člověk a svět práce

Dvoudílná metodická příručka pro učitele odborných škol ukazuje, jak přistupovat k aplikaci průřezových témat do ŠVP a vlastní výuky. Obsahují desítky příkladů a ukázek realizace průřezových témat v různých školách, oborech a vyučovacích předmětech. Oba díly příručky včetně příloh jsou k dispozici na CD.

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka poskytuje návod, jak postupovat při tvorbě vzdělávacích modulů a celých modulových školních vzdělávacích programů. Najdeme zde také odpověď, jak zpracovat moduly pro podporu mobility žáků v rámci zavádění ECVET v České republice.

Image 

Jednotky výsledků učení a vzdělávací moduly na podporu mobility v rámci ECVET

Příručka si klade za cíl pomoci středním školám při zavádění systému ECVET v návaznosti na školní vzdělávací programy.

Image

 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách

Publikace je určena na podporu integrace žáků se zdravotním postižením. Seznamuje s problémy těchto žáků při volbě školy a v průběhu vzdělávání a s nástroji, které pomáhají žákům i jejich učitelům tyto problémy překonávat. Součástí jsou případové studie zpracované učiteli na základě jejich osobních zkušeností a poznatků.

CLIL VE VÝCE - JAK ZAPOJIT CIZÍ JAZYKY DO VYUČOVÁNÍ

Příručka otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu.

METODIKA TVORBY ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ SOŠ A SOU 

Rozšířené vydání se opírá o zkušenosti získané v průběhu zavádění školních vzdělávacích programů a o dotazy učitelů k ŠVP.

Image 

VÝUKOVÉ STRATEGIE V PRAXI PILOTNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Příručka je zpracována na základě ověřování výuky podle pilotních ŠVP a seznamuje s vyučovacími přístupy a metodami, které pilotní školy považují za účinné a osvědčily se jim. Úvodní stať pojednává o některých tradičních vyučovacích metodách a možnostech jejich efektivního využívání ve vzdělávání.

Image

MODERNÍ ODBORNÁ ŠKOLA – NÁZORY UČITELŮ PILOTNÍCH ŠKOL NA KURIKULÁRNÍ REFORMU

V publikaci jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, které spočívalo v realizaci řízených rozhovorů vedených s řediteli, koordinátory tvorby ŠVP a řadovými učiteli na pilotních středních odborných školách. Publikace dokumentuje vznik ŠVP a upozorňuje na problémy spjaté s implementací kurikulární reformy, s jejich možnými příčinami a důsledky.