Koordinované programy k propojení vzdělávání a podniků

Politický program

Nedostatečná spolupráce mezi systémy pro rozvoj vzdělávání a podnikání

V posledním desetiletí jsme zaznamenali velké množství iniciativ na podporu kreativních podnikatelů, např. podpora specializovaných firem, inkubátory, investice a projekty pro rozvoj dovedností. Zároveň jsme vypozorovali, že ve školách a jiných vzdělávacích prostředích se začal objevovat program kreativního podnikání. Propojení mezi službami pro podniky a službami pro mladé je nedostatečné a tím pádem chybí i návaznost a cesty pro růst.

Doporučení pro vzdělávací politiku

Vzdělávací sektor by měl být efektivnější ve vývoji strukturovaného plánu příležitostí, které povedou k lepším příležitostem na trhu práce. Bude to vyžadovat hlubší partnerství s daným odvětvím, uvolnění hranic mezi vzdělávacími a podnikovými činnostmi a rovnováhu mezi technickým vzděláváním a odborným výcvikem a vyučováním celostních dovedností v komunikaci, spolupráci a řešení problémů. V Evropě je třeba zajistit vyšší kvantitu i kvalitu následujícího:

1. Kreativní podnikatelské inkubátory, které poskytnou školám a neformálním vzdělávacím programům dodatečnou pomoc a vedení týkající se mladých a představí jim práci a služby těchto inkubátorů.

2. Sítě kreativních instruktorů pro práci ve školách a v podnikatelských inkubátorech, které budou poskytovat konzistentní poradenství a zprostředkovávat kontakty mezi kreativními firmami a školami.

3. Kreativní střediska pro rozvoj podnikání, která poskytují mimoškolní aktivity (např. programy typu fiktivní firma, start-upy, učení související s prací, víkendové školy atd.)

4. Zprostředkování kreativních investic a potenciální fiskální pobídky pro kreativní firmy jakožto sociální odpovědnosti podniků a strategie náboru talentů. Cílem je zprostředkovat strukturované zapojení firem ve školách se zaměřením na kreativní podnikatelské aktivity a na přípravu mladých na budoucí povolání. 

Aktivita projektu

Projekt CENTRES ve všech těchto oblastech prokázal osvědčené postupy. Například v České republice vedl Národní ústav pro vzdělávání pilotní e-learningový program s cílem zavést vzdělávání ke kreativnímu podnikání se zaměřením na kariérové poradenství. Programu se účastnilo 10 kariérových poradců a 195 žáků ze Středočeského kraje. Součástí byly tři moduly: a) Úvod do kreativního vzdělávání a výuce k podnikavosti, b) Kariérové poradenství ve školách jako kreativní proces, c) „Fiktivní firma“. Projekt ENTRUM v Estonsku kromě toho zavedl koordinovaná podpůrná opatření, která mladým lidem umožnila spolupráci s kreativními podniky a zapojila do spolupráce inkubátory.