Europass představil vyšším odborným školám dodatky k osvědčení s uvedenou úrovní EQF (Evropského rámce kvalifikací)

Na Valné hromadě Asociace vyšších odborných škol, konané 19. dubna 2012 v Praze se zástupci škol dozvěděli bližší informace o vydávání dodatků k diplomu a dodatků k osvědčení. Některé školy jsou totiž zároveň střední školou i vyšší odbornou školou a vydávají dva druhy dodatků - dodatek k osvědčení a dodatek k diplomu. 

Rozdíl mezi vydávanými dodatky popisuje Ester Franzová z Národního centra Europass takto: „Zatímco dodatky k osvědčení, tedy maturitnímu vysvědčení nebo výučnímu listu, připraví na vyžádání školy Národní centrum Europass (NCE) a škola si je pak pro své žáky vytiskne sama na hlavičkové papíry získané v regionálních konzultačních centrech nebo v NCE, dodatky k diplomu jsou určené pro absolventy vyšších odborných a vysokých škol, škola je vydává sama a to, zda je bude vydávat, je pro školy dobrovolným rozhodnutím.“  Oba dodatky přitom usnadňují pochopení významu osvědčení a diplomu a obsahu dosaženého vzdělání v případě, že se člověk uchází o brigádu, práci nebo stáž v cizí zemi.

Zástupci škol se zajímali o možnost vydávat dodatky k osvědčení pro absolventy zpětně – tedy pro ty, kdo školu absolvoval před více lety. To možné je. V poslední době se také množí dotazy ohledně možnosti vydávat dodatky nejen v anglickém, ale i v německém jazyce. Europass vychází těmto požadavkům vstříc a formulář v němčině pro dodatky je spolu s dalšími jazykovými verzemi na www.europass.cz.

Vyšší odborné školy jsou přiřazeny na 6. úroveň EQF

Na dodatcích k osvědčení i k diplomu jsou od letošního roku nově uvedeny příslušné úrovně Evropského rámce kvalifikací (EQF). Kvalifikace absolventů vyšších odborných škol a absolventů bakalářského studia jsou přiřazeny k úrovni 6 EQF. Úrovní je celkem osm a pokrývají všechny kvalifikace bez ohledu na to, jakým způsobem byly získány, přičemž první úrovni odpovídá v ČR  dokončené základní škole speciální a úroveň osmá dokončenému doktorandskému studiu. Jednotlivé úrovně jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi.

Smyslem přiřazení kvalifikací k těmto osmi úrovním jednotného rámce je, aby kvalifikace byly v evropských zemích porovnatelné. Při ucházení se o stáž, brigádu nebo práci nyní snadno zaměstnavatel či škola pozná, kam si uchazeče zařadit. „Podstatné pro přiřazení je to, co nositel kvalifikace zná, čemu rozumí a co je schopen vykonávat na konci vzdělávacího procesu. Výsledky učení absolventů bakalářského studia i vyšších odborných škol dle provedené analýzy odpovídají deskriptorům 6. úrovně EQF,“ uvedla na akci Milada Stalker z Koordinačního centra EQF. Úrovně EQF uvedené na dodatcích a diplomech jsou výsledkem přiřazovacích procesů, které probíhají v evropských zemích už třetím rokem.

4. května 2012