EQAVET v ČR

Podstatnou součástí aktivit sítě EQAVET je podpora činnosti Národních referenčních bodů pro zajišťování kvality odborného vzdělávání v jednotlivých členských zemích Evropské unie. V České republice byl tento bod ustanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na podzim roku 2010. Činnost Národního referenčního bodu pro zajišťování kvality odborného vzdělávání v České republice (NRP EQAVET CZ) od ledna 2016 zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání. Na některých činnostech spolupracuje se zástupci České školní inspekce.

Mezi hlavní úkoly činnosti Národního referenčního bodu pro zajišťování kvality v České republice (EQAVET-CZ) patří:

  • Podpora při implementaci referenčního rámce a vhodných nástrojů pro zajišťování kvality; podpora vytváření kultury kvality, reportování o využívání vybraných indikátorů na národní úrovni.
  • Spolupráce a využívání zkušeností odborníků z praxe - zástupců poskytovatelů odborného vzdělávání, představitelů relevantních veřejných institucí, zástupců zaměstnavatelů a sociálních partnerů tak, aby tak došlo k vytvoření prostoru pro aktivní spolupráci a prohlubování vazeb mezi všemi zainteresovanými aktéry.
  • Ustavení Národní sítě pro zajišťování kvality odborného vzdělávání a organizačně-administrativní podpora činnosti sítě na národní i mezinárodní úrovni.
  • Efektivní přispívání k rozvoji zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy v rámci Evropy prostřednictvím evropské spolupráce.
  • Prosazování součinnosti s projekty zajišťování kvality v kontextu programu Erasmus+ i evropskými nástroji pro zajištění transparentnosti ECVET a EQF.
  • Výměna informací s ostatními národními referenčními body.
  • Šíření příkladů dobré praxe a dalších materiálů sítě EQAVET prostřednictvím webových stránek.